Informácie

Aktuálne informácie pre fyzické osoby

Všeobecné informácie pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie účinné od marca 2022
Ako môžete vkladať finančné prostriedky na stavebné sporenie – fyzické osoby  
Úvery pre fyzické osoby v PSS, a. s.
Medziúver a stavebný úver v PSS, ich parametre a splácanie
Dokladovanie použitia prostriedkov stavebného sporenia
Podmienky plnenia extra istoty pre zmluvy o stavebnom sporení (znenie február 2023)
Informácia pre spotrebiteľa o ponuke finančnej služby
Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa – autor Slovenská banková asociácia
Výška úrokovej sadzby pre tarifu Sporenie Lišiak IT
mojaPSS – prvé prihlásenie
Zoznam zmluvných znalcov
Číselník kódov krajín

Aktuálne informácie pre právnické osoby

Podmienky poskytovania úverov pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a bytové domy v správe bytových družstiev a iných správcov bytových domov
Ako môžete vkladať finančné prostriedky na stavebné sporenie – právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia

Všeobecné podmienky stavebného sporenia, Reklamačný poriadok a Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky stavebného sporenia a úverov pre fyzické osoby, znenie účinné od 1. 5. 2023
Tarify sporenia pre fyzické osoby (časť 1)
Tarify sporenia pre fyzické osoby (časť 2), platné od 1. 6. 2023
Všeobecné obchodné podmienky PSS, a. s., na poskytovanie spotrebiteľských úverov na vybavenie domácnosti fyzickým osobám, znenie účinné od 1. 5. 2023
Obchodné podmienky pre službu Moja PSS, znenie účinné od 25. 6. 2022
Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie úverov na bývanie zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia pre fyzické osoby, znenie účinné od 1. 5. 2023
Všeobecné podmienky stavebného sporenia právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, znenie účinné od 1. 5. 2018
Tarify sporenia pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, dokument účinný od 1. 8. 2017, zverejnený 25. 5. 2017
Reklamačný poriadok, účínný od 7. 3. 2022
Informácia o možnosti podania podnetu na preverenie finančného sprostredkovania poistenia

Tlačivá

Bankové spojenie na výplatu finančných prostriedkov – fyzické osoby
Bankové spojenie na výplatu finančných prostriedkov – právnické osoby 
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o výške dane na základe daňového priznania k dani z príjmov pre FO/PO
Potvrdenie o príjme pre zamestnancov
Potvrdenie o príjme pre zamestnancov v anglickom jazyku
Potvrdenie o príjme pre zamestnancov v nemeckom jazyku 
Potvrdenie o príjme pre zamestnancov v maďarskom jazyku 
Čestné prehlásenie pre politicky exponované osoby 

Sadzobníky poplatkov

Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby, účinný od 1. 4. 2024
Sadzobník poplatkov pre fyzické osoby pre spotrebiteľské úvery na vybavenie domácnosti, účinný od 1. 5. 2023
Sadzobník poplatkov pre úvery na bývanie mimo zdrojov fondu stavebného sporenia pre fyzické osoby účinný od 1. 5. 2023 
Sadzobník poplatkov pre právnické osoby, účinný od 1. 1. 2024
Sadzobník poplatkov pre stavebné úvery mimo zdrojov fondu stavebného sporenia pre právnické osoby účinný od 1. 7. 2015

Zákony a súvisiace informácie

Zákon o stavebnom sporení č. 310/1992 Zb. v úplnom znení
Informácia o zmenách v zákone o stavebnom sporení, platných od 1. 1. 2019
Zákon o ochrane vkladov č. 118/1996 Z.z.
Informácia o ochrane vkladov
Informačný formulár pre vkladateľa
Oznámenie o osobitnom vklade
Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady
Výška základnej úrokovej sadzby úverov na bývanie
Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Koncepcia ochrany PSS, a. s., pred legalizáciou z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
PSS chce poznať svojich klientov
Kto je to politicky exponovaná osoba
Vyhlásenie o súlade s pravidlami FATCA
Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní
Poučenie o následkoch uzatvorenia spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy
Zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov
Informácia pre klienta, ktorý je spotrebiteľom, o možnosti alternatívneho riešenia sporov
Informácia pre klienta, ktorý nie je spotrebiteľom, o možnosti rozhodcovského riešenia sporov alebo iného mimosúdneho riešenia sporov

Poistenie

Poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY pre poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb
Informačný dokument o poistnom produkte Majetkové poistenie a poistenie zodpovednosti (IPID)
ŽIADANKA

Pohrebné poistenie

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY pre Pohrebné poistenie
DOKUMENT o dôležitých zmluvných podmienkach
DOKUMENT s kľúčovými informáciami pre bežne platené poistné
DOKUMENT s kľúčovými informáciami pre jednorazovo platené poistné
ŽIADOSŤ o výplatu plnenia
OZNÁMENIE o škodovej udalosti
INFORMÁCIE o podmienkach spracúvania osobných údajov
ŽIADANKA
Vyhlásenie PSS, a. s., o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb

Životné poistenie

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY pre životné poistenie
DOKUMENT o dôležitých zmluvných podmienkach
DOKUMENT s kľúčovými informáciami ku KŽP
INFORMÁCIE o podmienkach spracúvania osobných údajov
ŽIADOSŤ o výplatu plnenia
ŽIADANKA
Vyhlásenie PSS, a. s., o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb

Rizikové životné poistenie (poistenie úveru)

Všeobecné poistné podmienky pre rizikové životné poistenie pre prípad smrti, znenie účinné od 1. 1. 2019
Verejný prísľub vzťahujúci sa na úpravu rozsahu poviností poistníka a poisteného
Dokument o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy. RŽP k úveru, platné od 1. 7. 2018
Poistná zmluva pre rizikové životné poistenie pre prípad smrti
Dodatok k poistnej zmluve pre rizikové životné poistenie pre prípad smrti
HLÁSENIE škodovej udalosti – úmrtie poisteného
RŽP – Informačný dokument o poistnom produkte (IPID)
INFORMÁCIE o podmienkach spracúvania osobných údajov

UNIQát Risk

POISTNÉ PODMIENKY pre rizikové životné poistenie UNIQÁT Risk
DOKUMENT o dôležitých zmluvných podmienkach
INFORMÁCIE o podmienkach spracúvania osobných údajov
ŽIADANKA

Corporate Design

Základný design manuál 1. 10. 2017
Logo 1 celé vo formáte JPG
Logo 2 horizontálne vo formáte JPG 

Archív dokumentov

Stavebné sporenie

Podmienky plnenia extra istoty pre zmluvy o stavebnom sporení s vyznačenými zmenami (znenie február 2023)
Tarify sporenia pre fyzické osoby (časť 2), zverejnené 13. 10. 2022
Obchodné podmienky pre službu Moja PSS, znenie účinné od 1. 7. 2020
Všeobecné informácie pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie účinné od 1. 1. 2019
Všeobecné podmienky stavebného sporenia a úverov pre fyzické osoby, znenie účinné od 1. 5. 2018
Všeobecné obchodné podmienky PSS, a.s., na poskytovanie spotrebiteľských úverov na vybavenie domácnosti fyzickým osobám, znenie účinné od 1. 5. 2018
Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie úverov na bývanie zo zdrojov mimo fondu stavebného sporenia pre fyzické osoby, účinné od 1. 3. 2022
Všeobecné informácie pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie účinné od 1. 1. 2018
Všeobecné podmienky stavebného sporenia a úverov pre fyzické osoby, znenie účinné od 1. 4. 2017, zverejnené 16. 1. 2017
Všeobecné obchodné podmienky PSS, a.s., na poskytovanie spotrebiteľských úverov na vybavenie domácnosti fyzickým osobám, znenie účinné od 1. 4. 2017, zverejnené 16. 1. 2017
Všeobecné podmienky stavebného sporenia právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, znenie účinné od 1. 4. 2017, zverejnené 16. 1. 2017
Všeobecné informácie pred uzatvorením zmluvy o úvere na bývanie účinné od 21. 3. 2016 

Poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie, 2014
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb, 2013
Všeobecné poistné podmienky pre životné poistenie, 2012
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti fyzických osôb, 2010