Úver pre bytový dom

Vďaka úverom z PSS môžete zvýšiť hodnotu svojich bytov a bytových domov a zlepšiť komfort bývania pre jeho obyvateľov.

Dohodnúť stretnutie

Úver pre bytový dom

Vďaka úverom z PSS môžete zvýšiť hodnotu svojich bytov a bytových domov a zlepšiť komfort bývania pre jeho obyvateľov.

Dohodnúť stretnutie

Výhody úveru

Individuálna úroková sadzba úveru

Od 1,69 % ročne na rekonštrukciu, modernizáciu a obnovu. A od 1,39 % ročne na refinancovanie úverov z iných bánk aj bez potreby zakladania bytov a bez povinnosti previesť finančné prostriedky z fondu opráv na účet v PSS.

Splatnosť až 30 rokov

Na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytového domu poskytujeme úver až do výšky 100 % plánovaných nákladov, s dobou splatnosti až 30 rokov.

Dlhá doba garancie splátky úveru

Spojením obdobia fixácie úrokovej sadzby úveru a obdobia garantovanej úrokovej sadzby stavebného úveru už od 2,9% ročne, získate najdlhšie garantovanú splátku Vášho úveru.

Úver môžu získať vlastníci bytov a nebytových priestorov zastúpení spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytovými družstvami a iní správcami bytových objektov, resp. priamo spoločenstvá bytov a nebytových priestorov.

Informácie o produkte

Výška úveru

neobmedzená

v závislosti od schopnosti splácať.

 

Minimálna a maximálna výška úveru sa stanovuje individuálne, na základe žiadosti konkrétnych vlastníkov bytového domu.

Fixácia a úrokové sadzby medziúveru
 • celá doba splatnosti – individuálna ponuka
 • 15 rokov Nové – úroková sadzba od 3,49 % p. a.
 • 10 rokov Nové – úroková sadzba od 2,99 % p. a.
 • 5 rokov – úroková sadzba od 2,49 % p. a.
 • 1 rok
      – individuálna úroková sadzba od 1,69 % p. a.
      – refinancovanie úverov z iných bánk od 1,39 % p. a.
Rovnaká výška splátky

U nás máte možnosť rovnakej výšky mesačnej splátky počas celej doby splácania úveru. Aj pri dobe splatnosti až 30 rokov.

Čerpanie a zabezpečenie úveru

Finančné prostriedky vo výške 50 % poskytujeme na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov hneď po podpísaní úverovej dokumentácie a predložení požadovaných podkladov.

Na zabezpečenie úveru nie je potrebné zakladať byty. 

Flexibilita

Mimoriadne vklady môžu  byť realizované kedykoľvek, bez sankcií a poplatkov, čím sa môže skrátiť doba splácania a znížiť preplatenie úveru.

Prezentácia úverovej ponuky priamo na schôdzi

Naši obchodní zástupcovia môžu osobne odprezentovať úverovú ponuku aj priamo na schôdzi  a odpovedať na otázky vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Účely použitia

Uvažujeme o revitalizácii bývania alebo o kúpe

Komplexnou revitalizáciou si zabezpečíte:
– krajší vzhľad bytového domu
– zníženie prevádzkových nákladov
– zdravšie podmienky na bývanie
S financovaním vašich plánov vám radi pomôžeme.

Plánujeme modernizáciu domu

Prostredníctvom úveru zo stavebného sporenia môžete financovať:
– novú fasádu, krov, plochú strechu
– antény, bleskozvody, komíny
– izolácie, zateplenie
– odstránenie statických porúch
– solárne vykurovacie systémy
– balkóny a lodžie
Modernizáciou zvýšite hodnotu bytového domu a prispejete k zvýšeniu úrovne bývania jeho obyvateľov.

Potrebujeme rekonštrukciu spoločných priestorov

V rámci interiéru môžete vďaka našim úverom financovať:
– výmenu a opravu schodísk a výťahov, vykurovacích systémov, protipožiarnych zariadení, okien a dverí spoločných častí
– úhradu nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného dozoru

Chceli by sme ušetriť na mesačných nákladoch na vykurovanie

Hľadáte optimálne riešenie? Dôležité je komplexne zhodnotiť stav budovy. Pri starších stavbách prinesie významnú úsporu zateplenie domu a strechy, výmena okien, dverí a rozvodov. Aj tu vám pomôže náš úver zo stavebného sporenia.

Otázky a odpovede

Naša ponuka je určená:

 • pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sú v správe spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytových družstiev a iných správcov bytového domu
 • pre mestá a obce
 • pre iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov

Maximálna výška úveru sa pre každý bytový dom určuje individuálne a  môže pokryť až 100 % plánovaných úprav v bytovom dome.

K žiadosti o úver predkladajú:

vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe správcu:

 • aktuálny výpis z obchodného/živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace odo dňa podpisu návrhu zmluvy o stavebnom sporení (originál alebo úradne overená kópia),
 • zmluvu o výkone správy v platnom znení,

 

alebo osoba, ktorá je oprávnená konať za spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov:

 • aktuálny výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov nie starší ako 3 mesiace odo dňa podpísania návrhu zmluvy o stavebnom sporení,
 • zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v platnom znení,
 • mandátnu zmluva,

 

 • ďalšie podklady v oboch prípadoch:
 • aktuálny list vlastníctva bytového domu,
 • zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov spolu s prezenčnou listinou,
 • správu o hospodárení bytového domu minimálne za posledné 2 roky,
 • aktuálny prehľad mesačných zálohových platieb za užívanie bytov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Súťaž – Najlepšie obnovený bytový dom

Vyhlasovatelia: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, vydavateľstvo odborných časopisov V.O.Č Slovakia a Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Do súťaže sa môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou obnovy do konca kalendárneho roka. Samotná súťaž sa koná od 1. 1 do 4. 3. v nasledujúcom roku. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., finančne odmení troch výhercov.

Kritériá hodnotenia:

 • kvalita prác a použitých materiálov
 • lehota výstavby
 • dosiahnutý stupeň energetických úspor vyjadrený energetickou triedou na základe energetickej certifikácie
 • výsledné percento úspor energií po obnove

Kontaktné osoby pre právnické osoby

Západ
Bc. Lenka Mikysková
Obchodný zástupca
Sever
Bc. Miroslav Kováč
Obchodný zástupca
Juh
Ing. Miriam Melišová
Obchodný zástupca
Východ
Ing. Roman Endrek
Obchodný zástupca

Dohodnite si stretnutie alebo videohovor

Vyhľadajte obchodného zástupcu podľa lokality, mena alebo priezviska