Úver pre bytový dom

Vďaka úverom z PSS môžete zvýšiť hodnotu svojich bytov a bytových domov a zlepšiť komfort bývania pre jeho obyvateľov.

Dohodnúť stretnutie

Úver pre bytový dom

Vďaka úverom z PSS môžete zvýšiť hodnotu svojich bytov a bytových domov a zlepšiť komfort bývania pre jeho obyvateľov.

Dohodnúť stretnutie

Výhody úveru

Individuálna úroková sadzba úveru

Od 1,69 % ročne na rekonštrukciu, modernizáciu a obnovu. A od 1,39 % ročne na refinancovanie úverov z iných bánk. Aj bez potreby zakladania bytov a bez povinnosti previesť finančné prostriedky z fondu opráv na účet v PSS.

Splatnosť až 30 rokov

Na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu bytového domu poskytujeme úver až do výšky 100 % plánovaných nákladov, s dobou splatnosti až 30 rokov.

Dlhá doba garancie splátky úveru

Spojením obdobia fixácie úrokovej sadzby úveru a obdobia garantovanej úrokovej sadzby stavebného úveru už od 2,9% ročne, získate najdlhšie garantovanú splátku Vášho úveru.

Úver môžu získať vlastníci bytov a nebytových priestorov zastúpení spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytovými družstvami a iní správcami bytových objektov, resp. priamo spoločenstvá bytov a nebytových priestorov.

Účely použitia

Uvažujeme o celkovej revitalizácii svojho bývania alebo kúpe

Ak už váš dom nevyhovuje súčasným požiadavkám na bývanie, pristúpte k jeho komplexnej revitalizácii. Zabezpečíte si tým nielen krajší vzhľad bytového domu, ale predovšetkým zníženie prevádzkových nákladov a zdravšie podmienky na bývanie. S financovaním revitalizácie, aj s kúpou nebytových priestorov či stavebného pozemku, na ktorom sa bytový dom už nachádza, vám radi pomôžeme.

Plánujeme modernizáciu nášho domu

Modernizáciou zvýšite hodnotu bytového domu a prispejete k zvýšeniu úrovne bývania jeho obyvateľov. Prostredníctvom úveru zo stavebného sporenia môžete financovať novú fasádu, krov a plochú strechu, antény, bleskozvody, komíny, izolácie, zateplenie, odstránenie statických porúch, solárne vykurovacie systémy, balkóny a lodžie.

Potrebujeme zrekonštruovať spoločné priestory v bytovom dome

V rámci interiéru je možné našim úverom financovať napríklad výmenu či opravu schodísk, výťahov, vykurovacích systémov, protipožiarnych zariadení, okien a dverí spoločných častí či úhradu nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebného dozoru.

Chceli by sme ušetriť na mesačných nákladoch na vykurovanie

Pri hľadaní optimálneho riešenia je dôležité komplexne zhodnotiť stav celej budovy. U starších domov prinesie zateplenie domu a strechy, v spojení s výmenou okien a dverí, alebo aj výmena rozvodových sietí, významnú úsporu. Na tieto účely môžete využiť aj úver zo stavebného sporenia.

Informácie o produkte

Výška úveru

neobmedzená.

 

Minimálna a maximálna výška úveru sa stanovuje individuálne, na základe žiadosti konkrétnych vlastníkov bytového domu.

Zaujímavé úrokové sadzby
 • refinancovanie úverov z iných bánk od 1,39 % ročne
 • individuálna úroková sadzba od 1,69 % s ročnou fixáciou a so splatnosťou do 30 rokov
 • úroková sadzba od 2,49 % s možnosťou fixácie úrokovej sadzby úveru na 5 rokov alebo na celú dobu splácania
Rovnaká výška splátky

U nás máte možnosť rovnakej výšky mesačnej splátky počas celej doby splácania úveru. Aj pri dobe splatnosti až 30 rokov.

Čerpanie a zabezpečenie úveru

Finančné prostriedky vo výške 50 % poskytujeme na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov hneď po podpísaní úverovej dokumentácie a predložení požadovaných podkladov.

Na zabezpečenie úveru nie je potrebné zakladať byty. 

Flexibilita

Mimoriadne vklady môžu  byť realizované kedykoľvek, bez sankcií a poplatkov, čím sa môže skrátiť doba splácania a znížiť preplatenie úveru.

Prezentácia úverovej ponuky priamo na schôdzi

Naši obchodní zástupcovia môžu osobne odprezentovať úverovú ponuku aj priamo na schôdzi  a odpovedať na otázky vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Otázky a odpovede

Naša ponuka je určená:

 • – pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sú v správe spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytových družstiev a iných správcov bytového domu
 • – pre mestá a obce
 • – pre iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov

Maximálna výška úveru sa pre každý bytový dom určuje individuálne a  môže pokryť až 100 % plánovaných úprav v bytovom dome.

K žiadosti o úver predkladajú:

vlastníci bytov a nebytových priestorov v správe správcu:

 • – aktuálny výpis z obchodného/živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace odo dňa podpisu návrhu zmluvy o stavebnom sporení (originál alebo úradne overená kópia),
 • – zmluvu o výkone správy v platnom znení,

 

alebo osoba, ktorá je oprávnená konať za spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov:

 • – aktuálny výpis z registra spoločenstiev vlastníkov bytov nie starší ako 3 mesiace odo dňa podpísania návrhu zmluvy o stavebnom sporení,
 • – zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov v platnom znení,
 • – mandátnu zmluva,
 •  
 •  
 • ďalšie podklady v oboch prípadoch:
 • – aktuálny list vlastníctva bytového domu,
 • – zápisnicu zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov spolu s prezenčnou listinou,
 • – správu o hospodárení bytového domu minimálne za posledné 2 roky,
 • – aktuálny prehľad mesačných zálohových platieb za užívanie bytov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Súťaž – Najlepšie obnovený bytový dom

Vyhlasovatelia: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, vydavateľstvo odborných časopisov V.O.Č Slovakia a Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Do súťaže sa môžu prihlásiť bytové domy s ukončenou realizáciou obnovy do konca kalendárneho roka. Samotná súťaž sa koná od 1. 1 do 4. 3. v nasledujúcom roku. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., finančne odmení troch výhercov.

Kritériá hodnotenia:

 • kvalita prác a použitých materiálov
 • lehota výstavby
 • dosiahnutý stupeň energetických úspor vyjadrený energetickou triedou na základe energetickej certifikácie
 • výsledné percento úspor energií po obnove

Kontaktné osoby pre právnické osoby

Západ
Bc. Lenka Mikysková
Obchodný zástupca
Sever
Bc. Miroslav Kováč
Obchodný zástupca
Juh
Ing. Miriam Melišová
Obchodný zástupca
Východ
Ing. Roman Endrek
Obchodný zástupca

Dohodnite si stretnutie alebo videohovor

Vyhľadajte obchodného zástupcu podľa lokality, mena alebo priezviska