Odoslaním formulára udeľujete Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 335 004, zapísaná v  Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B (ďalej iba „Prevádzkovateľ“) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej iba „Nariadenie“) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktoré ste vo formulári uviedli.

Odoslanie formulára Prevádzkovateľ súčasne považuje za Vaše vyžiadanie si oslovenia s telefonickou ponukou produktu alebo služby, o ktoré ste prejavili záujem, a to v zmysle zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej iba „Zákon“).

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov nadobúdate postavenie dotknutej osoby v zmysle Nariadenia, a preto Vás Prevádzkovateľ informuje o nasledovných skutočnostiach, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov.

Údaje o prevádzkovateľovi:

Prevádzkovateľ tak, ako je zadefinovaný pod týmto pojmom vyššie.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa:

e-mailová adresa:     osobneudaje@pss.sk

Účely a právne základy spracúvania údajov:

Účel spracúvania Vašich údajov:
 1. Kontaktovanie za účelom ponuky produktu alebo služby poskytovaných Prevádzkovateľom, o ktoré ste prejavili záujem prostredníctvom kontaktného formulára.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je následne preukazovanie súladu postupu Prevádzkovateľa s právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania Vašich údajov:
 1. Právnym základom spracúvania na účel kontaktovania s ponukou produktu alebo služby je Vami udelený súhlas.
 2. Právnym základom spracúvania na účel preukazovania súladu postupu Prevádzkovateľa s právnymi predpismi je nevyhnutnosť spracúvania na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa, ktorým je povinnosť Prevádzkovateľa preukázať súlad postupu s Nariadením, resp. Zákonom.

Poskytnutie údajov na účel kontaktovania s ponukou produktov a služieb nie je zmluvnou ani zákonnou podmienkou, udelenie súhlasu a poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné. V prípade, ak sa rozhodnete súhlas neudeliť a údaje neposkytnúť, nebude Vás môcť Prevádzkovateľ telefonicky kontaktovať.

Preto v prípade, ak máte záujem o informácie ohľadom produktov a služieb Prevádzkovateľa a nechcete údaje na tento účel poskytnúť, bude z Vašej strany potrebné navštívenie obchodného zastúpenia Prevádzkovateľa.

Príjemcovia osobných údajov:

 • osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa činnosť v postavení viazaných finančných agentov
 • spoločnosť ui42 spol. s r. o., so sídlom Sibírska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 713 003, prostredníctvom ktorej zabezpečuje Prevádzkovateľ správu svojej webovej stránky
 • subjekty, ktorým má Prevádzkovateľ povinnosť údaje poskytnúť v zmysle právnych predpisov (napr. v prípade kontroly na dodržiavanie postupu Prevádzkovateľa v zmysle Zákona a lebo Nariadenia a pod.)

Prenos údajov do tretích krajín:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie:

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepoužíva automatizované rozhodovanie, ani profilovanie Vašej osoby.

Doba uchovávania:

Na účel kontaktovania s ponukou produktu sú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu jedného mesiaca od udelenia súhlasu, resp. do momentu odvolaniu súhlasu v prípade, ak k odvolaniu dôjde pred uplynutím lehoty jedného mesiaca.

Na účel preukazovania súladu postupu Prevádzkovateľa s právnymi predpismi sú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu piatich rokov od odvolania súhlasu alebo uplynutia doby, na ktorú bol udelený.

Práva dotknutej osoby:

Ako dotknutá máte nasledovné práva:
 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 • v prípade spracúvania údajov na účel, na ktorý sa údaje spracúvajú na základe udeleného súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom, ktoré bolo realizované pred odvolaním súhlasu.

Uvedených práv sa ako dotknutá osoba môžete domáhať za podmienok ustanovených Nariadením.

Svoje práva si u Prevádzkovateľa môžete uplatniť elektronicky na adrese osobneudaje@pss.sk alebo  písomne na adrese: PSS, a. s., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, Slovenská republika.