A

Americká hypotéka

Americká hypotéka je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý môže byť na rozdiel od hypotekárneho úveru použitý na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebným úverom je nižšia úroková sadzba.

Anuitné platby, anuitné splátky

Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek – zo splátky istiny a úroku. Na začiatku úveru tvorí najväčší podiel splátky úrok, na konci istina. Naproti tomu existuje aj nerovnomerné splácanie, ktoré môže byť progresívne (zvyšujúce sa splátky) alebo degresívne (znižujúce sa splátky).

B

Bankomat, ATM

Bankomat je zariadenie umožňujúce platobnou kartou vyberať hotovosť. Niektoré bankomaty však umožňujú aj vkladať hotovosť, uskutočňovať prevod alebo vykonávať platby (napríklad dobíjanie kreditu k predplateným kartám mobilného telefónu). Na všetky tieto operácie je nevyhnutné použiť platobnú kartu (debetnú alebo kreditnú) a PIN.

Bankový ombudsman

Bankový ombudsman je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú pre klienta bezplatné.

Bankový prevod

Bankový prevod je najčastejšia forma presunu peňazí medzi dvoma účtami. Ide o prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý uskutoční banka na základe príkazu klienta (prevodný príkaz). Klient môže vykonať bankový prevod priamym prevodným príkazom (príkaz na úhradu) alebo SEPA Credit Transfer, trvalým prevodným príkazom, hromadným prevodným príkazom, SEPA Direct Debit (predtým príkaz na inkaso).

Bezkontaktná karta

Umožňuje držiteľovi karty platiť v obchodoch aj bez zadania PIN kódu priložením k terminálu a to až do výšky sumy 20 EUR jednorazovo. Maximálne možno takto zaplatiť do výšky sumy 60 EUR, a potom treba zadať PIN.

Bezúročné obdobie

Bezúročné obdobie je v prípade kreditnej karty obdobie, počas ktorého klient neplatí banke úroky z čerpanej sumy úveru. Obvykle je toto obdobie stanovené na 30 až 50 dní.

Bežný účet

Bežný účet je základný bankový produkt, prostredníctvom ktorého môže klient vykonávať každodenné bankové operácie. Medzi základné operácie patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy a inkaso. Za vedenie bežného účtu si obyčajne banka účtuje poplatok. 

Bonita

Schopnosť klienta splácať svoje záväzky.

Bonita preverená z úveru v inej banke

Schopnosť klienta plniť si svoje finančné záväzky, preverená z analýzy jeho finančného správania sa a platobnej disciplíny v úveroch, ktoré spláca v inej finančnej inštitúcii (osobný, spotrebiteľský, hypotekárny úver, úver v inej stavebnej sporiteľni).

Bonita preverená z úveru v PSS

Schopnosť klienta splácať ďalší úver v PSS, na základe jeho platobnej disciplíny pri splácaní iného úveru v PSS.

Bonus

Forma jednorazovej, mimoriadnej odmeny udeľovanej pri splnení stanovených podmienok. Všeobecne znamená „niečo naviac“. Štandardne ide o príplatok alebo zľavu.

C

Celá stavba

Hrubá stavba so strechou dokončená už aj s oknami a dverami. (Mimo PSS sa používa aj termín „holodom“ alebo „dom na kľúč“.)

Cenník, sadzobník poplatkov

Cenník alebo sadzobník poplatkov banky je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky a spolu s obchodnými podmienkami je súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb. Cenník musí banka zverejniť v každej pobočke a na internete. O cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy. Počas trvania zmluvného vzťahu banka môže ceny upraviť. O zmenách však musí klienta informovať. Spôsob informovania je dohodnutý v zmluve alebo v obchodných podmienkach. Ak klient nesúhlasí so zmenou cien, má právo v súlade s obchodnými podmienkami od zmluvy odstúpiť.

Cieľová suma

Zmluvne dohodnutá suma, ktorú môže získať stavebný sporiteľ na financovanie svojich bytových potrieb. Tvoria ju hlavne vklady, štátna prémia, úroky zo sporenia a stavebný úver.

Chargeback

Spätná úhrada na účet držiteľa karty, ktorú je banka za splnenia podmienok oprávnená požadovať od obchodníka, ak držiteľ karty namieta, napr. podvodná transakcia alebo nedodanie tovaru a služby.

D

Debetná karta

Debetná platobná karta umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Debetná platobná karta môže byť vydaná len k bežnému účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze, pokiaľ nemá poskytnuté povolené prečerpanie na bežnom účte.

Devíza, devízový kurz

Devíza je cudzia mena v bezhotovostnej podobe. Ide napríklad o platbu kartou v cudzej mene alebo bezhotovostný prevod z účtu na účet v cudzej mene. Devízový kurz je výmenný pomer dvoch mien v prípade bezhotovostných operácií, napr. pri platbe kartou v cudzej mene sa prevod na domácu menu prepočítava práve devízovým kurzom.Devízový kurz je výhodnejší ako valutový kurz.

Devízový účet

Devízový účet je bežný účet vedený v inej mene, ako je domáca mena. Účet vedený v inej mene má obvykle aj iné úročenie.

Dôvod odkladu splátok

Situácia, kedy klient (prípadne pozostalý) z nejakého dôvodu nie je schopný splácať úver a požiada banku o odklad splátok. Musí uviesť situáciu, ktorá je dôvodom na odklad splátok, pričom tento dôvod musí byť odsúhlasený bankou. Ide o prerušenie splácania na dohodnutú dobu z dôvodov stanovených bankou.

Digitalizovaný podpis

V podstate je to klasický podpis perom, rozdiel je v tom, že osoba sa nepodpisuje na papier, ale na špeciálnu plochu citlivú na dotyk.

Disponibilný zostatok

Disponibilný zostatok je suma peňazí na bežnou účte, ktorými môžete disponovať, teda ktoré môžete použiť na výbery, vklady a prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte – „povolený debet“.

Dlžník

Dlžník je jedným zo zmluvných strán v rámci úverového vzťahu. Dlžníkovi banka poskytne peniaze a on sa zaviaže vrátiť ich spolu s úrokmi v stanovenom čase a v stanovených splátkach. V podmienkach PSS je to klient, ktorému je v sledovanom období v PSS poskytnutý úver, napr. stavebný úver, medziúver alebo spotrebiteľský úver. Dlžník podpisuje zmluvnú dokumentáciu.

Drobné stavby pri rodinnom dome

Stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. garáž, altánok, záhradný krb, bazén a pod.).

Druh úveru súvisiaci so stavebným sporením

V podmienkach PSS súvisia so stavebným sporením tieto úvery:
a) stavebný úver,
b) všetky typy medziúverov (MÚ s podmienkami SÚ, MÚ s HČ, NMÚ, MMÚ).

E

Embosovaná platobná karta

Embosovaná platobná karta je karta, na ktorej povrchu je vystupujúce (reliéfne) písmo s identifikačnými údajmi majiteľa účtu, ako sú – meno držiteľa, číslo karty a dátum platnosti karty. Embosovanou platobnou kartou je možné platiť u obchodníkov na zariadeniach (tzv. imprinter), ktoré nie sú online spojené so zúčtovacím centrom ako platobný terminál (POS).

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa

Etický kódex je súbor pravidiel na ochranu klienta bankových inštitúcií, ktorým sa riadia všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie. Kódex okrem iného zavádza aj inštitút bankového ombudsmana, ktorý rieši prípadne spory medzi klientom a bankou. 

Extra istota

Špeciálna výhoda sporenia pre deti – tarify junior extra. Znamená, že v prípade úmrtia jedného alebo oboch zákonných zástupcov bude PSS pokračovať v sporení pravidelnými mesačnými vkladmi až do nasporenia výšky dohodnutého voliteľného pridelenia z cieľovej sumy, maximálne do výšky 10 000 €. Jednou z podmienok jej plnenia je pravidelné sporenie.

F

Financovaný objekt

Nehnuteľnosť financovaná z úverových prostriedkov.

Fixná úroková sadzba

Fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas obdobia fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou, zvyčajne býva od 1 do 10 rokov. V súvislosti s uplynutím doby fixácie môže klient predčasne splatiť úver bez poplatku (pri tzv. úveroch na bývanie).

Fond ochrany vkladov

Fond slúži na sústreďovanie finančných prostriedkov od bánk a na poskytovanie náhrad za nedostupné vklady klientom. Vklady fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb v bankách SR a ďalších krajinách EÚ sú chránené jednotne do výšky 100 000 EUR.

H

Hodnotiace číslo

Parameter, ktorý zohľadňuje výšku a pravidelnosť vkladov, dobu sporenia a prípadné mimoriadne vklady. Vyjadruje mieru účasti stavebného sporiteľa na tvorbe fondu stavebného sporenia a vypočíta sa ako pomer až do rozhodujúceho dňa výpočtu: úrokov dosiahnutých z vkladov, úrokov zo štátnej prémie a úrokov z iných pripísaných zdrojov k jednej tisícine cieľovej sumy, vynásobený faktorom hodnotiaceho čísla a faktorom výkonu. Faktor výkonu je podiel nasporenej sumy k rozhodujúcemu dňu výpočtu a polovice cieľovej sumy.

Hrubá stavba so strechou

„Surový“ dom obsahujúci základnú dosku a na nej postavené múry, strop, strecha.

Hypotéka

Hypotéka je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Pod hypotékou sa môže rozumieť hypotekárny úver  v zmysle zákona o bankách alebo iný úver zaručený nehnuteľnosťou. Takýto úver, na rozdiel od hypotekárneho úveru, môže byť poskytnutý aj do výšky 100 a viac percent hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.

Hypotekárny úver

Hypotekárny úver v zmysle zákona o bankách je dlhodobý úver, ktorého účelom je tiež nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou pri jeho poskytnutí je založenie nehnuteľnosti v prospech banky. Vďaka tomu má tento úver najnižšie úročenie. Hypotekárny úver môže byť poskytnutý maximálne do výšky 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti a klient si môže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.  V praxi sa stretávame aj s kombinovaným úverový produktom – hypotekárny a spotrebný úver, ktorý môže byť poskytnutý nad 70% hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Hypotekárne záložné listy

Ide o dlhopisy kryté záložným právom k nehnuteľnosti. Emitentom je hypotekátna banka, ktorá sa jeho predajom zaväzuje investorovi vyplatiť okrem vloženej investície aj vopred dohodnutý rok.

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie platby. IBAN pre slovenské banky má 24 znakov.

Individuálna úroková sadzba medziúveru

Je veriteľom ( t. j. Prvou stavebnou sporiteľňou ) vypočítaná cena požičaných medziúverových prostriedkov na základe viacerých parametrov a údajov o zmluve o stavebnom sporení (napr. tarifa, cieľová suma), klientovi (napr. rodinný stav, vek, zamestnanie, druh príjmu) a úvere (napr. výška medziúveru, splatnosť medziúveru, poistenie ), ktorú bude platiť dlžník podľa podmienok dohodnutých v úverovej zmluve.

Internet banking

Moderná služba, ktorá umožňuje klientom realizáciu vybraných bankových operácií prostredníctvom internetu. Klient tak bez návštevy obchodného miesta môže uskutočniť bankový prevod, zriadiť trvalý príkaz, či len zistiť zostatok na svojom účte.

Investičný dotazník

Tvorí ho niekoľko otázok, pomocou ktorých banka zisťuje investičné zámery, rizikový profil klienta a ďalšie informácie, na základe čoho potom svojmu klientovi dokáže ponúknuť produkt alebo službu vyhovujúcu jeho požiadavkám/profilu.

Inkaso (SEPA Direct Debit)

SEPA Direct Debit (predtým inkaso) je spôsob pravidelnej úhrady za služby, ako sú elektrina, nájom, plyn, telefón. Používa sa v prípadoch, keď uhrádzaná suma nie je rovnaká. Ide o druh prevodného príkazu, ktorý vykonáva banka na pokyn veriteľa (telekomunikačný operátor, elektrárne a pod.) z účtu klienta. Pre vytvorenie inkasného spôsobu platenia je nevyhnutné, aby klient, ktorý je majiteľom účtu, dal svojmu dodávateľovi písomný súhlas na inkasovanie prostriedkov zo svojho účtu na účet dodávateľa.

Istina

Istina je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a ktorá sa splácaním znižuje.

Jednoduché úročenie

Jednoduché úročenie nie je veľmi rozšírená forma úročenia pri bankových produktoch. Napríklad pri vkladových produktoch sa úročí len samotný vklad a neberie sa ohľad na úroky z predchádzajúcich období.

K

Klient

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má/mala uzatvorenú zmluvu k niektorému z produktov PSS (aspoň jeden).

Kmeňové číslo zmluvy

Prvých sedem číslic čísla zmluvy. Štandardne má klient rovnaké kmeňové číslo na všetkých zmluvách.

Konštantná splátka

Splátka úveru, ktorej výška sa nemení:
a) v stanovenom období splácania dlhu, napr. počas doby fixácie
alebo
b) počas celej doby splácania dlhu, napr. pri stavebnom úvere.

Konsolidácia úverov

Zlúčenie viacerých úverov do jedného. Konsolidácia spočíva v optimalizácii úverového zaťaženia dlžníka.

Kreditná karta

Kreditná platobná karta je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver do bankou schválenej výšky – úverového limitu. Kreditná karta umožňuje, podobne ako debetná platobná karta, uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty, klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 – 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.

L

Lehota splatnosti úveru

Lehota splatnosti úveru je doba počas ktorej dlžník spláca úver formou pravidelných splátok. Od lehoty splatnosti je závislá výška splátky. Dlhšia lehota splatnosti znižuje pravidelné splátky, vďaka čomu sa zvyšuje dostupnosť úveru, avšak zároveň rastie celková cena úveru.

LTV2 (loan to value ratio)

Pomer výšky úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti.

M

Medziúver

Medziúver je špecifický úverový produkt poskytovaný len stavebnými sporiteľňami, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení. Ide o úver, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení a umožňuje stavebnému sporiteľovi rýchlejšie uskutočnenie finančného zámeru.

MiFID

Skratka MiFID pozostáva z anglických slov Markets in Financial Instruments Directive. Je to európska smernica, ktorá upravuje prácu na trhoch s finančnými nástrojmi. Klient sa s pojmom MiFID v praxi stretne, ak sa rozhodne investovať na finančných trhoch. Banka musí pri každom predaji investičných služieb preskúmať ich vhodnosť pre daného klienta – investora prostredníctvom tzv. testu vhodnosti (pozri Investičný dotazník). Hlavným výstupom testovania je teda určenie správneho produktu pre klienta.

Mimoriadna splatnosť úveru

Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade, keď klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný banke splatiť úver v bankou stanovenom termíne v celej výške. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sú stanovené v zmluve a v obchodných podmienkach. Najčastejším dôvodom na mimoriadnu splatnosť úveru je omeškanie so splátkami, použitie úveru na iný účel, než aký bol v zmluve stanovený a poskytnutie nepravdivých údajov banke.

N

Národná banka Slovenska (NBS)

Centrálna banka Slovenskej republiky. Jej hlavnou úlohou je udržiavanie cenovej stability. Od 10. júna 2013 plní aj funkciu jednotného kontaktného miesta pre podania spotrebiteľov voči tzv. dohliadaným subjektom (banky, poisťovne a pod.).

Nepovolené prečerpanie

Ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na bežnom účte, a s bankou nemá dohodu o poskytnutí kontokorentného úveru (povolené prečerpanie, povolený debet) nastane nepovolené prečerpanie. Klient z prečerpanej sumy platí výrazne vyšší úrok, ako je to v prípade povoleného prečerpania alebo kreditnej karty.

O

Obchodné podmienky (Všeobecné obchodné podmienky)

Obchodné podmienky sú dokumentom, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a bankou a je súčasťou každej zmluvy. Súčasťou obchodných podmienok sú napríklad definície pojmov, spôsob zriadenia, vedenia, zrušenia bežného účtu, spôsob vedenia platobného styku, spôsob spoplatňovania bankových služieb, spôsob informovania klienta o zmenách a podobne. Obchodné podmienky, podobne ako cenníky, musí banka zverejniť vo svojich pobočkách a na internete. Banka musí klienta o zmenách informovať.

P

p. a.

Skratka pre „per annum“ je používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „za rok“. Napríklad pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade získate 5 % z vložených peňazí v hrubom.

PIN

PIN (z anglického Personal Identification Number) je zvyčajne štvormiestne osobné identifikačné číslo viažuce sa k platobnej karte. PIN umožňuje vykonávať transakcie, ako sú napríklad platba za tovar v obchode alebo výber peňazí z bankomatu.

Platobná karta

Platobná karta umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo v pobočke banky) a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu, imprintera alebo na internete). Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta, ktorá je viazaná na bežný účet, a majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu. Ďalším druhom je kreditná karta, v prípade ktorej klient čerpá finančné prostriedky formou úveru z banky.

Platobný príkaz alebo SEPA Credit Transfer

Platobný príkaz alebo SEPA credit transfer je pokyn klienta adresovaný banke na uskutočnenie bankového prevodu. Platobný príkaz môže byť podaný v papierovej podobe, v pobočke banky alebo elektronicky, napríklad cez internetbanking.

Podmienky poskytnutia úveru

Podmienky stanovené bankou, ktoré majú byť splnené pri schválení žiadosti o úver.

POS (platobný terminál)

POS alebo platobný terminál je elektronické zariadenie v obchodoch, umožňujúce klientovi platiť za tovar a služby bezhotovostne, pomocou platobnej karty.

Potvrdenie o príjme pre zamestnancov

Tlačivo PSS na ktorom je zamestnávateľom potvrdený príjem účastníkov úverového vzťahu.

Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver)

Povolené prečerpanie je úverový produkt, ktorý banka môže klientovi poskytnúť spolu s bežným účtom. Banka umožňuje klientovi ísť do „mínusu“. Ide v podstate o predschválený úver, ktorého veľkosť sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byť medzi klientom a bankou uvedené a dohodnuté v zmluve.

Predčasné splatenie úveru

Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr, ako bola pôvodne dojednaná lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasné splatenie úveru. Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú dohodu. V niektorých prípadoch je predčasné splatenie úveru spoplatnené.

Prémiovo zvýhodnená zmluva o stavebnom sporení

Zmluva, na ktorej má stavebný sporiteľ nárok na štátnu prémiu, pri splnení podmienok stanovených zákonom. Stavebný sporiteľ môže mať v rámci SR neobmedzený počet zmlúv o ktorých vyhlási, že sú súčasne prémiovo zvýhodnené, vkladať však môže len na jednu z týchto zmlúv, aby nevznikla duplicita štátnej prémie. (Duplicita štátnej prémie vznikne vtedy, ak má klient viac prémiovo zvýhodnených zmlúv a vkladá na ne finančné prostriedky. V takom prípade v danom roku stratí v rámci SR nárok na štátnu prémiu.)

Q

QR kód

Špeciálne dvojdimenzionálne usporiadanie bielych a čiernych štvorcov obsahujúce zakódovanú informáciu umožňujúcu napr. rýchle a bezpečné realizovanie platobných príkazov. QR kód je možné zosnímať aj mobilným telefónom.

R

Refinancovanie úveru

Splatenie aktuálneho úveru novým úverom poskytnutým tou istou, resp. inou finančnou inštitúciou. Cieľom refinancovania je spravidla získanie finančnej výhody/úspory (zníženie úrokovej sadzby, zníženie výšky mesačnej splátky a pod.)

Rendita sporenia

Efektívny výnos (zhodnotenie) za dobu držby vkladu, cenného papiera, dlhopisu počas jeho držania.
Zvyčajne je vyjadrená v percentách.

Renta

Pravidelný a stály príjem, ktorý nie je priamo podmienený predajom tovarov alebo služieb. Spravidla ide o príjem z vlastníctva kapitálu, nehnuteľností alebo o starobnú rentu.
V podmienkach PSS môže stavebný sporiteľ vo vybranej tarife a po pridelení cieľovej sumy (najskôr po 6 rokoch sporenia) požiadať o postupné vyplatenie nasporených prostriedkov formou renty. Frekvencia výplaty môže byť štvrťročná, polročná alebo ročná. Doba vyplácania renty môže byť 2, 3, 4, 5 alebo 6 rokov.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou, ako číslo vyjadrené v percentách na ročnej báze. Spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Do výpočtu sa zahŕňa nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky spojené s úverom alebo pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom alebo pôžičkou tá, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN (pri rovnakej sume úveru a dobe, na ktorú je poskytnutý).

Ručiteľ

Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, ak dlžník neplatí riadne a včas.

S

Sankčná úroková sadzba

V prípade, že si klient neuhradí svoje záväzky voči banke včas, suma, s ktorou je v omeškaní, sa úročí aj sankčnou úrokovou sadzbou (uplatňuje sa popri štandardnej úrokovej sadzbe).

SEPA

Single Euro Payments Area je oblasť, v ktorej môžu spotrebitelia, podniky a ďalšie subjekty realizovať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny, alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností, a bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Splátka

Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch. Splátka sa skladá z dvoch častí, zo splátky istiny a zo splátky úroku. Súhrn všetkých splátok tvorí celkovú výšku požičaných prostriedkov a úrokov zaplatených za poskytnutie úveru.

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár je rozpis jednotlivých splátok úveru uvedený v zmluve. Splátkový kalendár úveru obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok.

Spoludlžník (solidárny spoludlžník)

Osoba, ktorá má rovnaké postavenie ako dlžník. Na rozdiel od ručiteľa je priamym účastníkom úverového vzťahu a z tohto vzťahu mu vyplývajú rovnaké práva a povinnosti, spoločne a nerozdielne s hlavným dlžníkom (najmä povinnosť platiť splátky).

Sporiaci účet

Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, kombinácia terminovaného vkladu a bežného účtu. Na jednej strane poskytuje vyššie úročenie, podobne ako termínované vklady, na strane druhej peniaze na účte nie sú viazané, podobne ako na bežnom účte.

Spotrebiteľský úver

Spotrebiteľským úverom v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch je dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi. Za spotrebiteľské úvery sa nepovažujú najmä úvery, ktorých účelom je zabezpečenie bývania zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti, ani úvery, ktorých výška je menej ako 100 EUR a viac ako 75 000, ani úvery, ktoré sa musia splatiť v lehote nepresahujúcej 3 mesiace a iné (uvedené v zákone o spotrebiteľských úveroch). Spotrebiteľským úverom sú aj mladomanželský úver podľa osobitného predpisu, niektoré stavebné úvery a iné úvery podľa osobitného predpisu a nezabezpečené úvery poskytované spotrebiteľom na účely rekonštrukcie nehnuteľnosti určenej na bývanie

Spotrebný úver

Spotrebný úver je úver poskytnutý domácnostiam za účelom nákupu spotrebných tovarov alebo služieb, resp. zaobstarania bývania. Na rozdiel od napríklad investičných úverov sa predmet kúpy nestáva zdrojom príjmov na splatenie tohto úveru. Spotrebný úver môže mať podobu kontokorentného úveru, kreditnej karty, splátkového úveru.

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient ukladá na účet v stavebnej sporiteľni prostriedky, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok môže klient získať v druhej fáze stavebný úver.

Stavebný úver

Stavebný úver je špecifický typ úveru poskytovaný stavebnými sporiteľňami, určený na účely zabezpečenia bývania. Samotnému poskytnutiu úveru predchádza fáza sporenia, ktoré je zvýhodnené štátnou prémiou.

Štátna prémia

Peňažná čiastka, ktorou štát prispieva na účet stavebného sporiteľa ako podporu bývania a výstavby. Pripisuje sa klientovi na účet
stavebného sporenia raz ročne, podľa výšky vkladov v príslušnom kalendárnom roku. Výška štátnej prémie na príslušný kalendárny rok sa vypočítava podľa vzorca uvedeného v zákone 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

T

Tarifa stavebného sporenia

Tarifa stavebného sporenia určuje parametre, ktoré ovplyvňujú priebeh stavebného sporenia – výšku mesačných vkladov, dobu do pridelenia cieľovej sumy a splácanie stavebného úveru. Parametre pre jednotlivé tarify sú uvedené v dokumente Tarify sporenia pre fyzické osoby a Tarify sporenia pre právnické osoby.

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peňažné prostriedky počas pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva nezmenená.

Trvalý platobný príkaz

Trvalý platobný príkaz sa používa pri pravidelných (obvykle mesačných) úhradách, pri ktorých je vopred známa uhrádzaná suma. Majiteľ účtu pri vytvorení trvalého platobného príkazu stanoví číslo účtu prijímateľa, výšku sumy, čas platnosti príkazu, periodicitu uhrádzania a dátum splatnosti.

U

Úrok

Úrok je cena peňazí za poskytnutie peňažných prostriedkov na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke.

Úrok z omeškania

Úrok z omeškania je suma, ktorú musí dlžník uhradiť banke v prípade omeškania jednej alebo viacerých splátok úveru.

Úroková sadzba

Úroková sadzba je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná napríklad ako pomer úroku a vkladu. Najčastejšie sa vyjadruje ako počet percent za jeden rok.

Úrokový bonus

Odmena pre klienta v podobe stanovenej výšky úrokovej sadzby, ktorá sa po splnení podmienok pripočítava (v prípade vkladov) k základnej úrokovej sadzbe, alebo odpočítava (v prípade úverov) od základnej úrokovej sadzby. Za určitých podmienok môže mať aj charakter tzv. vernostného bonusu.

Úver

Úver je produkt, pri ktorom banka (veriteľ) poskytne na základe zmluvy o úvere klientovi (dlžníkovi) na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňažných prostriedkov a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky podľa podmienok uvedených v zmluve o úvere. Klient úver spláca v pravidelných, zväčša anuitných splátkach, ktoré zahŕňajú splátku istiny ako aj úrok.

Úver na bývanie

Úvery na bývanie v zmysle zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie, ktoré PSS poskytuje zo zdrojov fondu stavebného sporenia. Do tejto skupiny patria stavebné úvery a medziúvery, ktoré zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení podľa účelu použitia alebo zabezpečenia zaradil do skupiny úverov na bývanie.

Úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti

Úver zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosť, ktorou je rodinný dom alebo rozostavaná stavba rodinného domu, byt alebo rozostavaný byt (pri rozostavanom byte stanovenie hodnoty – RPH podlieha špecifickému posúdeniu) alebo samostatný stavebný pozemok. Definícia v súlade so zákonom o úveroch na bývanie: úver, ktorý je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, bytu alebo nebytovému priestoru (t. j. nehnuteľnosť), a to aj rozostavanej.

Úverový register

Úverový register spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách, podaných žiadostiach o úver klientov v bankách. Každý klient má právo dozvedieť sa, aké informácie o ňom úverový register vedie. Táto informácie býva spoplatnená. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver.

V

Valuta

Valuta je cudzia mena v hotovostnej podobe. Valutový kurz je výmenný pomer dvoch mien v prípade hotovostných operácií – napríklad pri zámene peňažných prostriedkov v banke.

Variabilná úroková sadzba

Variabilná úroková sadzba je pri úveroch úroková sadzba, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok. Najčastejšie sa variabilná úroková sadzba prispôsobuje zmenám základnej úrokovej sadzby centrálnej banky a sadzbám, za ktorých si banky požičiavajú medzi sebou.

Variabilný symbol

Variabilný symbol je maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, sumou, menou a dátumom splatnosti súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky.

Veriteľ

Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla klinetovi – dlžníkovi na stanovenú dobu peňažné prostriedky.

Vinkulácia

Vinkulácia je blokácia peňažných prostriedkov na účte v banke v prospech banky alebo iného subjektu.

Vklad

Peňažné prostriedky vložené na účet klienta.

Vkladná knižka

Vkladná knižka je základný vkladový produkt bánk. Ide o formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad) vo výške naposledy uvedeného zostatku. Vkladná knižka môže byť vedená v domácej aj v zahraničnej mene.

Voliteľné pridelenie

Uvedenie %, pri ktorého nasporení chce klient čerpať stavebný úver. Môže to byť 25, 30, 35, 40, 45 a 50 %. Voliteľné % je jednou z podmienok na pridelenie stavebného úveru (klient musí mať nasporené minimálne vybrané voliteľné %). Slúži tiež ako jeden z parametrov na určenie výšky splátky stavebného úveru (alebo aj medziúveru).

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota pri vkladoch je obdobie, počas ktorého vkladateľ nemôže disponovať peňažnými prostriedkami bez toho, aby stratil časť úroku alebo zaplatil poplatok za predčasný výber.

Z

Zabezpečenie úveru

V prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca, alebo to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov), banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením. Najčastejšie ide o zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľným majetkom (auto) alebo ručiteľom.

Základná úroková sadzba (diskontná)

Základná úroková sadzba je úroková sadzba centrálnej banky. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov.

Zložené úročenie

Zložené úročenie je najčastejšia forma úročenia používaná v bankách. Napríklad v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina), ale aj úroky z predchádzajúcich období.