Bez poistenia zbytočne riskujete

Kapitálové životné poistenie a Poistenie UNIQÁT RISK

Dohodnúť stretnutie

Bez poistenia zbytočne riskujete

Kapitálové životné poistenie a Poistenie UNIQÁT RISK

Dohodnúť stretnutie

Poistenie UNIQÁT RISK

Široká škála poistných rizík

Poistenie ponúka pre vás a vašich blízkych širokú škálu poistných rizík a ich kombinácií – úrazy, kritické choroby, práceneschopnosť, invalidita…

Zľavy z poistného

Rodinné poistenie, zdravý životný štýl, kumulatívne poistenie, vysoké poistné sumy.

Variabilita

Možnosť nastaviť si rôzne poistné doby takmer na všetky pripoistenia, možnosť poistiť viaceré osoby v jednej zmluve.

Základné informácie o UNIQÁT RISK

Vstupný vek

15 – 80 rokov

dospelý

0 – 17 rokov

dieťa

Oblasti pripoistenia

Vybrať si môžete zo 4 oblastí pripoistenia:

 • Úmrtie a invalidita
 • Úrazové pripoistenia
 • Zdravotné pripoistenia
 • Pripoistenie KOMBI ochrana
UNIQA ASSISTANCE

Asistenčné služby už od 1 € mesačne zabezpečia napríklad:

 • Lekára na telefóne, návšteva lekára v domácnosti
 • Nadštandardnú izbu v nemocnici do limitu 200 €
 • Ubytovanie poisteného s dieťaťom v nemocnici do limitu 400€
 • Prednostné objednanie k lekárovi
Diagnose.me

S týmto poistením získate nadštandardné služby Diagnose.me

na 1 rok zadarmo.

Otázky a odpovede

 • – úmrtie
 • – invalidita s mesačným dôchodkom
 • – úplná invalidita
 • – oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
 • – úrazová invalidita s jednorazovým plnením

 • – trvalé následky úrazu s progresiou 600 %
 • – smrť úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode
 • – úrazová hospitalizácia
 • – denné odškodné
 • – euroochrana (trvalé následky úrazu 50 % a viac, plnenie vo výške 50 000 €)
 • – drobné úrazy

 • – chirurgické náklady / náklady za plastickú operáciu / jednodňová chirurgia
 • – kritické choroby – 36 kritických chorôb v 5 skupinách
 • – kritické choroby dieťa – 20 kritických chorôb v 5 skupinách
 • – denná dávka počas hospitalizácie
 • – denná dávka počas hospitalizácie pre dieťa, vrátane sprevádzajúcej osoby
 • – denná dávka, mesačné dávky pri PN
 • – asistenčné služby

 • – pripoistenie s klesajúcou poistnou sumou a zaujímavým poistným
  – poistná ochrana v závažných životných situáciách
  – vhodné najmä ako poistenie k hypotéke alebo inému úveru
  – možnosť nakombinovať zložky (až 6 možných kombinácií)- úmrtie – invalidita nad 40 % alebo nad 70 % – kritické choroby
  – možnosť rôznej výšky poistných súm
  – každý poistený dospelý môže mať dojednanú inú kombináciu zložiek ako aj inú výšku poistných súm
  – po každom poistnom plnení sa pre poisteného znižujú poistné sumy ostatných zložiek pripoistenia KOMBI ochrana

Kapitálové životné poistenie

Jednoduchosť

Kombinácia poistných rizík zahrnutá v jednom balíku, ktorý poskytne poistnú ochranu pre prípad úmrtia, s dvojnásobným poistným plnením pri úmrtí spôsobenom úrazom a garanciu výplaty plnenia pri dožití.

Bonus

Automatické bonusové krytie zadarmo pre prípad trvalých následkov úrazu a drobných úrazov.

Bez skúmania zdravotného stavu

Prekážkou pre uzatvorenie poistenia nemusí byť ani váš súčasný nepriaznivý zdravotný stav. Máme možnosť uzatvorenia poistenia aj bez skúmania zdravotného stavu.

Základné informácie o Kapitálovom životnom poistení

Vstupný vek

Dospelý

od 18 – 60 rokov

Poistná ochrana

V prípade predčasnej udalosti vyplatí poisťovňa vami určeným oprávneným osobám garantovanú poistnú sumu navýšenú o vytvorený podiel na zisku. Ak táto udalosť nastane v dôsledku úrazu je poskytnuté poistné plnenie vo výške dvojnásobku dohodnutej poistnej sumy.

Otázky a odpovede

V obidvoch prípadoch získava klient ním zvolenú poistnú ochranu. V prípade kapitálové životného poistenia na rozdiel od rizikového životného poistenia dochádza k výplate garantovanej poistnej sumy pri dožití sa zmluvne dohodnutého konca poistenia.

V prípade dožitia sa konca poistenia vyplatí poisťovňa poistenému zmluvne dohodnutú poistnú sumu pre dožitie zvýšenú o vytvorený podiel na zisku.

Pripoistenie drobných úrazov slúži na jednorazové finančné odškodnenie v prípade akejkoľvek zlomeniny (úplná, neúplná), pri vyrazení min. 2 trvalých zubov s poškodením koreňa, pri popáleninách II. a III. stupňa s rozsahom min. 100 cm2.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 25, Slovenská republika, IČO 31335004 ako samostatný finančný agent (SFA), zapísaný v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 157511 v podregistri poistenia alebo zaistenia, vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia. Zápis v spomínanom registri je možné overiť na internetových stránkach Národnej banky Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou finančných inštitúcií a samostatných finančných agentov na území SR.
SFA vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov na základe zmluvy medzi PSS, a. s., a spoločnosťou UNIQA pojišťovna, a. s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 8726/B (ďalej len UNIQA).

Dohodnite si stretnutie

Vyhľadajte obchodného zástupcu podľa lokality, mena alebo priezviska

Máte záujem o poistenie?

Vyplňte formulár a náš obchodný zástupca vás bude v krátkom čase kontaktovať.

Odoslaním formulára udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom spätnej väzby.
Znenie súhlasu je dostupné tu