Poistenie úveru

Odbremeňte svojich blízkych od starostí so splácaním úveru. S rizikovým životným poistením ochránite svojich blízkych pred nepriaznivou finančnou situáciou.

Dohodnúť stretnutie

Poistenie úveru

Odbremeňte svojich blízkych od starostí so splácaním úveru. S rizikovým životným poistením ochránite svojich blízkych pred nepriaznivou finančnou situáciou.

Dohodnúť stretnutie

Výhody poistenia

Ochrana mojich blízkych

S poistením ochránite svojich blízkych pred nepriaznivou finančnou situáciou, pretože máte celý úver poistený.

Bez starostí so splácaním úveru

V prípade poistnej udalosti preberá váš záväzok poisťovňa a vyplatí zostatok úveru priamo banke.

Zaujímavá ponuka

Ak sa rozhodnete pre rizikové životné poistenie už vtedy, keď žiadate o medziúver, znížime vám vďaka tomu úrokovú sadzbu medziúveru.

Základné informácie

Poistenie k úveru si môže uzatvoriť osoba

od 18 do 70 rokov

pre poistenie úveru na bývanie od 18 do 63 rokov, a to aj bez skúmania zdravotného stavu.

V rámci úveru môžu byť poistení obaja manželia.

Poistná ochrana

Poistná ochrana trvá počas celej doby splácania úveru, maximálne do 78 rokov veku dlžníka.

Jednoduché uzatvorenie

Poistenie uzatvoríte jednoducho a rýchlo, priamo so zmluvou o úvere. Poistiť si môžete všetky úvery.

Platba poistného

Poistenie platíte mesačne spolu so splátkou úveru.

Otázky a odpovede

Platba poisteného je zahrnutá v mesačnej splátke úveru a PSS následne poukazuje alikvótnu časť do poisťovne. Pri pravidelnom splácaní tak máte istotu, že vaše poistenie je riadne uhradené.

Pri nových úveroch nastane skúmanie zdravotného stavu až od poistnej sumy 120 000 €. Pri dopoistení existujúceho úveru to bude už od 80 000 €. Odporúčame vám preto uzatvoriť pristúpenie k poisteniu ihneď so žiadosťou o úver.

Zmeny parametrov poistenia nie sú možné, nakoľko sa viažu priamo na poskytnutý úver. V prípade požiadavky o zmenu osobných údajov alebo odstúpenia od poistenia, kontaktujte ktoréhokoľvek obchodného zástupcu PSS.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 25, Slovenská republika, IČO 31335004 ako samostatný finančný agent (SFA), zapísaný v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 157511 v podregistri poistenia alebo zaistenia, vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia. Zápis v spomínanom registri je možné overiť na internetových stránkach Národnej banky Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou finančných inštitúcií a samostatných finančných agentov na území SR.
SFA vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov na základe zmluvy medzi PSS, a. s., a spoločnosťou UNIQA pojišťovna, a. s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 8726/B (ďalej len UNIQA).

Dohodnite si stretnutie

Vyhľadajte obchodného zástupcu podľa lokality, mena alebo priezviska

Máte záujem o poistenie?

Vyplňte formulár a náš obchodný zástupca vás bude v krátkom čase kontaktovať.

Odoslaním formulára udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom spätnej väzby.
Znenie súhlasu je dostupné tu