Poistenie domu a bytu

Ochráňte svoj majetok a rodinu v prípade nečakanej udalosti. Pomôžeme vám vždy, keď to budete najviac potrebovať.

Dohodnúť stretnutie

Poistenie domu a bytu

Ochráňte svoj majetok a rodinu v prípade nečakanej udalosti. Pomôžeme vám vždy, keď to budete najviac potrebovať.

Dohodnúť stretnutie

Výhody poistenia domu a bytu

Komplexné poistné krytie vášho bývania

Získate ho jednoducho a rýchlo. Stačí zadať m2 podlahovej plochy a poisťovňa garantuje plnohodnotné krytie škôd na všetky bežne poistiteľné riziká.

Poistenie na nové ceny a bez spoluúčasti

Poisťovňa uhradí náklady na odstránenie škody v cenách aktuálnych v čase vzniku škody bez toho, aby ste sa spolupodieľali na týchto nákladoch.

Okamžitá bezplatná NONSTOP asistenčná služba

Asistenčné služby zabezpečia nevyhnutnú pomoc v havarijnej situácii. Všetci klienti ich získavajú automaticky ZADARMO.

Čo si môžem poistiť

Nehnuteľnosť

Poistite si vašu nehnuteľnosť a ochráňte hodnotu svojho domu, bytu pre prípad nepredvídaných udalostí, ktoré vás môžu nemilo prekvapiť. Získate tak poistnú ochranu pred živelnými pohromami ako napríklad požiar, víchrica, krupobitie, povodeň a záplava, ktoré môžu v značnej miere poškodiť váš majetok.

Domácnosť

Myslite na komplexné poistenie a poistite si aj zariadenie vášho domu či bytu. Získate tak aj poistné krytie vášho nábytku, interiérových doplnkov a spotrebičov, a to nielen v prípade poškodenia živelnými pohromami, ale aj v prípade krádeže vlámaním, kedy „nečakaný návštevník“ odcudzí napríklad hotovosť alebo váš fotoaparát.

Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti

Toto poistenie získate automaticky k poisteniu nehnuteľnosti a budete tak chránení napríklad aj vtedy, ak padne uvoľnená škridla z vašej strechy na zaparkované susedovo auto alebo ak v dôsledku prasknutia prívodnej hadičky do vodovodnej batérie nechtiac vytopíte suseda.

Otázky a odpovede

  • – pomoc odborníka v prípade zablokovania dverí max. do výšky 150 €

– pomoc odborníka (inštalatér, kúrenár, plynár, sklenár, zámočník, elektrikár) pre stav núdze až do výšky 250 €

– náhradné ubytovanie, ochranu vašej domácnosti a prípadné sťahovacie služby až do výšky 300 €

– telefonickú právnu asistenciu

– právnu asistenciu s finančným plnením až do výšky 1 000 €

– opravu elektrospotrebiča (do veku 7 rokov) po záručnej dobe do výšky 150 €

Asistenčné služby NONSTOP a ZADARMO 0850 850 111, v prípade volania zo zahraničia +421 2 544 11 029.

Pri poistnej udalosti vám nebude poistné plnenie krátené, zároveň výška plnenia pokryje náklady na kúpu, prípadne rekonštrukciu poškodenej nehnuteľnosti alebo domácnosti.

Poistenie zodpovednosti príslušníkov domácnosti je automaticky kryté v prípade dojednania poistenia zariadenia domácnosti a vzťahuje sa na škody spôsobené poisteným a osobami, ktoré žijú s poisteným v spoločnej domácnosti.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 25, Slovenská republika, IČO 31335004 ako samostatný finančný agent (SFA), zapísaný v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 157511 v podregistri poistenia alebo zaistenia, vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia. Zápis v spomínanom registri je možné overiť na internetových stránkach Národnej banky Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou finančných inštitúcií a samostatných finančných agentov na území SR.
SFA vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov na základe zmluvy medzi PSS, a. s., a spoločnosťou UNIQA pojišťovna, a. s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 8726/B (ďalej len UNIQA).

Dohodnite si stretnutie

Vyhľadajte obchodného zástupcu podľa lokality, mena alebo priezviska

Máte záujem o poistenie?

Vyplňte formulár a náš obchodný zástupca vás bude v krátkom čase kontaktovať.

Odoslaním formulára udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom spätnej väzby.
Znenie súhlasu je dostupné tu