Nenechávajte nič na náhodu

Uzatvorte si pohrebné poistenie na pokrytie nákladov spojených s poslednou rozlúčkou.

Dohodnúť stretnutie

Nenechávajte nič na náhodu

Uzatvorte si pohrebné poistenie na pokrytie nákladov spojených s poslednou rozlúčkou.

Dohodnúť stretnutie

Výhody poistenia

Dostupnosť

Môžete si ho uzatvoriť až do veku 85 rokov, bez skúmania zdravotného stavu.

Adresnosť

Môžete si vybrať ľubovoľnú osobu, ktorej bude vyplatené poistné plnenie. Poistné plnenie nevstupuje do dedičského konania a nepodlieha zdaneniu.

Výhodnosť

Rýchla výplata poistného plnenia do 48 hodín od doloženia všetkých potrebných dokladov na uzatvorenie škody.

Príklady bežne plateného poistného

Mesačné poistnéPoistná sumaCelkové poistné plnenie*
18,50 €2 000 €3 071 €
27,75 €3 000 €4 606 €
46,25 €5 000 €7 677 €
69,38 €7 500 €11 516 €
92,51 €10 000 €15 354 €
*Poistná suma a podiel na zisku pri predpokladanom zhodnotení o 2,5 % p. a. vyplatené v 80. roku veku poisteného. Prepočet realizovaný pre 50-ročného človeka.

Základné informácie

Poistné krytie
  • úmrtie poisteného
Vstupný vek
  • 18 – 70 rokov – bežne platené poistné
  • 18 – 85 rokov – jednorazovo platené poistné
Doba platenia bežného poistného

10 rokov

po ukončení platenia poistného trvá poistné krytie aj naďalej

Variabilnosť

Na výber máte rôzne výšky poistnej sumy:

1 500 €, 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €, 7 500 €, 10 000 €

Otázky a odpovede

Poistné je možné zaplatiť buď jednorazovo, alebo pri bežne platenom poistnom pravidelne mesačne, štvrťročne, polročne prípadne ročne.

Výška poistného sa vypočíta na základe zvolenej poistnej sumy a veku klienta.

Online prostredníctvom webovej stránky UNIQA.

Nahlásiť poistnú udalosť

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 25, Slovenská republika, IČO 31335004 ako samostatný finančný agent (SFA), zapísaný v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 157511 v podregistri poistenia alebo zaistenia, vykonáva finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia. Zápis v spomínanom registri je možné overiť na internetových stránkach Národnej banky Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou finančných inštitúcií a samostatných finančných agentov na území SR.
SFA vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov na základe zmluvy medzi PSS, a. s., a spoločnosťou UNIQA pojišťovna, a. s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: UNIQA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 8726/B (ďalej len UNIQA).

Dohodnite si stretnutie

Vyhľadajte obchodného zástupcu podľa lokality, mena alebo priezviska

Máte záujem o poistenie?

Vyplňte formulár a náš obchodný zástupca vás bude v krátkom čase kontaktovať.

Odoslaním formulára udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom spätnej väzby.
Znenie súhlasu je dostupné tu