Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní


Žiadosť o odklad splátok

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ODKLADU SPLÁTOK, PODMIENKACH A DÔSLEDKOCH ODKLADU SPLÁTOK (PODĽA TZV. LEX CORONA)

Sme pripravení umožniť Vám jednoducho a rýchlo požiadať o odklad splátok Vášho úveru.

Sme však povinní Vás zároveň informovať o podmienkach a dôsledkoch odkladu splátok.

Skôr ako pristúpite k podaniu žiadosti o odklad splátok, prečítajte si, prosím, pozorne nižšie uvedené informácie a na záver ich potvrďte.

Žiadosť o odklad splátok môžete podať v listinnej podobe alebo prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.

Je na Vašom rozhodnutí, akú formu žiadosti si zvolíte, avšak vzhľadom na pandémiu Vám odporúčame žiadosť o odklad podať prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.

Vzor žiadosti o odklad splátok nájdete na stránke www.pss.sk alebo v kanceláriách obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Keďže o odklad splátok toho istého úveru počas obdobia pandémie je možné požiadať najviac raz, odporúčame Vám, aby ste dôkladne zvážili, kedy o odklad splátok požiadate. Ak máte príjem, a teda nedošlo k zhoršeniu Vašej finančnej situácie, odporúčame Vám, aby ste naďalej pokračovali v splácaní Vášho úveru. Ak by ste o odklad splátok požiadali už teraz, tak v prípade, ak by sa v budúcnosti Vaša finančná situácia počas obdobia pandémie zhoršila (napr. by sa významne znížil Váš príjem alebo by ste stratili zamestnanie), nebude už možné o odklad splátok, ktorý by sa riadil pravidlami a podmienkami LEX CORONA, znova požiadať.

Odložené splátky podľa LEX CORONA sa na účely elektronického registra nepovažujú za omeškané. Ak by ste však mali neskôr po uplynutí doby odkladu splátok problémy so splácaním úveru, zápisu v tomto registri sa už nevyhnete. V budúcnosti by ste tak mohli mať problém so získaním ďalšieho úveru.

Odporúčame Vám preto o odklad splátok požiadať až vtedy, keď sa Vaša situácia počas obdobia pandémie výrazne zhorší a nebudete môcť pokračovať v riadnom splácaní Vášho úveru.

INFORMÁCIA O DÔSLEDKOCH ODKLADU SPLÁTOK

 • V prípade, že je váš úver vo fáze medziúveru, odklad splátok spôsobí, že sa oddiali fáza stavebného úveru. Čím skôr sa úver dostane do fázy stavebného úveru, tým skôr budete mať garantovanú úrokovú sadzbu do konca lehoty splácania.
 • Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
 • Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok zo strany PSS, a. s., vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšej ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na 9 mesiacov).
 • Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov Vás budeme informovať dodatočne.
 • Ak je súčasťou splátky Vášho úveru aj rizikové životné poistenie, budete mať aj naďalej povinnosť uhrádzať mesačné poplatky za poistenie vo výške podľa zmluvy o úvere.
 • Po uplynutí doby odkladu splátok sa môže predĺžiť lehota splatnosti Vášho úveru o dobu odkladu splátok. Odložené splátky budete splácať mesačne vo výške podľa zmluvy o úvere po dobu, o ktorú sa predĺži splatnosť Vášho úveru. Ak sa rozhodnete, môžete odložené splátky uhradiť formou zvýšených splátok bez predĺženia lehoty splatnosti úveru. Prípadne máte aj možnosť kombinácie riešenia formou zvýšených splátok a predĺženia lehoty splatnosti úveru.
 • Za tento odklad splátok nebudeme požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 • Aj v prípade, ak bude povolený odklad splátok, môžete Váš úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na základe Vášho podnetu.

Ak chcete požiadať o odklad splátok, vyplňte priložený formulár. Po jeho spracovaní Vás budeme kontaktovať.

 

ŽIADOSŤ O ODKLAD SPLÁTOK Z DÔVODU ZMIERNENIA NEGATÍVNYCH NÁSLEDKOV PANDÉMIE PODĽA § 30b ZÁKONA Č. 67/2020 Z. Z.

Časť I.

INFORMÁCIE O ODKLADE SPLÁTOK

Pred podaním žiadosti, si prosím, pozorne prečítajte a zvážte tieto informácie:

 1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr.
 2. Odkladá sa počet mesačných splátok úveru uvedených vo Vašej žiadosti o odklad splátok, a to odo dňa potvrdenia odkladu splátok veriteľom vrátane splátky úveru, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
 3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
 4. Ak súčasťou splátky úveru je aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
 5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
 6. Aj, ak je povolený odklad splátok, je možné úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť na podnet dlžníka.

Časť II.

INFORMÁCIE O DLŽNÍKOVI - ŽIADATEĽOVI O ODKLAD SPLÁTOK (VYPĹŇA DLŽNÍK)

 

Vyberte si možnosť, ktorá vám najviac vyhovuje

Osobné stretnutie

Nájdite si obchodného zástupcu a dohodnite si osobné stretnutie.

Zavoláme vám

Zanechajte nám kontaktné údaje a my sa vám ozveme.

 

Viac informácií

Pre získanie viac informácií o produkte nás neváhajte osloviť prostredníctvom kontaktných údajov.

Radi vám odpovieme.