Základné údaje

 • Obchodné meno: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Právna forma: akciová spoločnosť
 • Sídlo: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
 • IČO: 31335004
 • DIČ: 2020834475
 • IČ DPH: SK2020834475
 • Dátum zápisu do obchodného registra: 15. 10. 1992
 • Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B
 • BIC SWIFT: PRVASKBA

Vznik spoločnosti

Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s., založili tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú. – v súčasnosti pôsobí pod názvom Slovenská sporiteľňa, a. s. , nemecká Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H. – v súčasnosti pôsobí pod názvom Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.

Vďaka nim sa do strednej a východnej Európy dostalo stavebné sporenie, ktoré sa tu zakrátko udomácnilo. Dokázalo tak, že je jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe.

Činnosť Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

 • Poskytuje výhodné sporenie so štátnou prémiou a úrokmi. Exkluzívnou ponukou je špeciálne sporenie pre deti s extra istotou a online Sporenie Lišiak.
 • Popri výhodnom zhodnocovaní finančných prostriedkov ponúka aj niekoľko typov úverov, napr. na kúpu, výstavbu alebo obnovu bývania, ale aj na vybavenie domácnosti. 
 • Na financovanie opráv a rekonštrukciu bytových domov slúži špeciálny program určený pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá a iných správcov bytových objektov.
 • Pre UNIQA pojišťovnu, a. s., pobočku poisťovne z iného členského štátu, sprostredkuvávame niekoľko druhov výhodných poistení (napr. bytu, domu či domácnosti, kapitálové životné poistenie ale aj poistenie úveru).

Súčasní akcionári Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG.,
Spolková republika Nemecko s 32,5 % podielom na základnom imaní spoločnosti,

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.,
Wien, Rakúska republika s 32,5 % podielom na základnom imaní spoločnosti,

Erste Group Bank AG,
Wien, Rakúska republika s 25,02 % podielom na základnom imaní spoločnosti,

Slovenská sporiteľňa, a. s.,
Bratislava, Slovenská republika s 9,98 % podielom na základnom imaní spoločnosti,
 • Stavebná sporiteľňa Bausparkasse Schwäbisch Hall AG  už 76 rokov úspešne podniká na trhu stavebného sporenia. Základ jej výnimočného postavenia sa odvíja od faktu, že približne spolu s 1600 družstevnými bankami a 3 000 pracovníkmi odbytovej siete sa usiluje dostať čo najbližšie ku klientom a ponúka im na mieru šité, ucelené programy na zabezpečenie vlastnej budúcnosti, vybudovanie bývania a zhodnotenie majetku, ktoré svojou komplexnosťou presahujú ponuku samotného stavebného sporenia.
 • Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH., je súčasťou rakúskej finančnej skupiny Raiffeisen.
 • Erste Group Bank AG je jeden z najväčších európskych poskytovateľov finančných služieb a vedúca retailová banka v strednej Európe. Počtom klientov je na prvom mieste v oblasti poskytovania finančných služieb v strednej Európe a na druhom mieste podľa objemu aktív. Erste Group Bank a jej partneri majú silnú trhovú pozíciu v ponuke produktov retailového bankovníctva, vo financovaní nehnuteľností, v obchode s privátnymi klientmi a vo finančných službách pre malé a stredné podniky.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s., bola v čase zakladania Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., najvýznamnejšou finančnou inštitúciou na Slovensku a súčasne bankou s dlhoročnou tradíciou a prestížou.V súčasnosti patrí k najvýznamnejším peňažným inštitúciám na Slovensku, s najdlhšou tradíciou v oblasti sporenia, najhustejšou sieťou pobočiek a filiálok a širokým spektrom ponúkaných služieb.

Riadenie spoločnosti

Podľa platných právnych predpisov a prijatých stanov sú orgánmi Prvej stavebnej sporiteľňe, a. s.:
 • predstavenstvo
 • dozorná rada
 • valné zhromaždenie

Predstavenstvo je trojčlenné, pričom každý z akcionárov menuje jedného jeho člena:

Ing. Jiří Plíšek, MBA
predseda predstavenstva
bankový riaditeľ pre rezort A

V rezorte A priamo riadi:

 • riaditeľa úseku práva
 • riaditeľa úseku compliance, AML a informačnej bezpečnosti
 • riaditeľa úseku starostlivosti o klientov
 • riaditeľa úseku personálneho riadenia
 • vedúceho samostatného odboru komunikácie

Dr. Redouane Sedrati, LL.M, MBA
člen predstavenstva
bankový riaditeľ pre rezort B

V rezorte B priamo riadi:

 • riaditeľa úseku informačných technológií
 • riaditeľa ekonomického úseku
 • riaditeľa úseku plánovania a controllingu
 • riaditeľa úseku riadenia rizík
 • riaditeľa úseku všeobecného servisu

Jochen Maier
člen predstavenstva
bankový riaditeľ pre rezort C

V rezorte C priamo riadi:

 • riaditeľa úseku marketingu
 • riaditeľa úseku obchodu
 • vedúceho samostatného odboru treasury

Etický kódex

Hospodárske výsledky banky

Zverejnenie informácií podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2021/637, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy k zverejňovaným informáciám.

Individuálna účtovná závierka k 30.09.2023
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2023
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2023
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2022
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2022
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2022
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2022
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2021
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2021
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2021
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2021
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2020
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2020
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2020
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2020
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2019
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2019
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2019
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2019
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2018
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2018
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2018
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2018
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2017
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2017
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2017
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2016
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2016
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2016
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2015
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2015
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2015
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2015
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2014
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2014
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2014
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2014
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2013
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2013
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2013
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2013
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2012
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2012
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2012
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2012
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2011
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2011
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2011
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2011

 

Prvá stavebná sporiteľňa (od r. 1992):

 • uspokojila už viac ako 2,5 milióna klientov,
 • uzatvorila s nimi takmer 5 miliónov zmlúv o stavebnom sporení,
 • klientom poskytla takmer 700-tisíc úverov na financovanie bývania,
 • na bývanie poskytla celkovo viac ako 11,4 miliárd €.

PSS, a. s., si dlhodobo udržiava dominujúci podiel na trhu stavebného sporenia.

Výročné správy

2023 – Výročná správa PSS, a. s.
2022 – Výročná správa PSS, a. s.
2021 – Výročná správa PSS, a. s.
2020 – Výročná správa PSS, a. s.
2019 – Výročná správa PSS, a. s.
2018 – Výročná správa PSS, a. s.
2017 – Výročná správa PSS, a. s.
2016 – Výročná správa PSS, a. s.
2015 – Výročná správa PSS, a. s.
2014 – Výročná správa PSS, a. s. 
2014 – Výročná správa PSS, a. s. v nemeckom jazyku 
2013 – Výročná správa PSS, a. s. 
2013 – Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku
2012 – Výročná správa PSS, a. s. 
2012 – Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku 
2011 – Výročná správa PSS, a. s.
2011 – Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku
2010 – Výročná správa PSS, a. s.
2010 – Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku 
2009 – Výročná správa PSS, a. s.
2008 – Výročná správa PSS, a. s.
2008 – Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku
2007 – Výročná správa PSS, a. s.
2007 – Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku
2006 – Výročná správa PSS, a. s.
2006 – Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku
2005 – Výročná správa PSS, a. s.
2004 – Konsolidovaná výročná správa PSS, a. s.
2004 – Výročná správa PSS, a. s.
2003 – Výročná správa kompletná
2002 – Výročná správa kompletná

Spoločenská zodpovednosť

Vynikajúce výsledky, ktoré PSS, a. s., dosahuje, sú nielen potvrdením správnosti jej zámerov, cieľov a jednotlivých aktivít. Zároveň jej umožňujú realizovať sa aj na poli filantropickom a vracať časť svojho ekonomického úspechu spoločnosti – tak, ako je to vo vyspelých krajinách a vyspelých ekonomikách už celkom prirodzené.

Počas existencie Prvej stavebnej sporiteľne sme podporili charitatívne a iné projekty celkovou sumou vyše 6 miliónov €.

Podpora mladých ľudí

V súčasnosti prebieha projekt podpory určený mladým dospelým pri vstupe do samostatného života, ktorí bývajú alebo bývali v Centrách pre deti a rodiny alebo v Domove na polceste. Zistite viac o projekte Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom bývaní.

Pomoc pre osirelé deti

Medzi najdlhšie podporované projekty patrí pomoc pre osirelé deti z Fondu na zabezpečenie charitatívnej činnosti. PSS formou jednorazového príspevku doteraz poukázala takýmto deťom viac ako 70-tisíc €.

Bývanie, veda

Z prostriedkov našich fondov na rozvoj bytového hospodárstva SR sme podporili približne 150 projektov v celkovej hodnote takmer 1,4 mil. eur, napr. projekt Partnerstvo pre dedičstvo, vydanie množstva vysokoškolských učebníc a odborných publikácií, organizovanie vedeckých konferencií a projekty zamerané na kvalitu správy a obnovy bytového fondu.

Zdravie

Veľká časť finančných prostriedkov smeruje tiež do podpory prevencie a zníženia následkov ťažkých chorôb a úrazov. Mnohí naši občania si vďaka jej pomoci mohli zaplatiť rehabilitačno-liečebné pobyty, kúpiť kvalitnejšie lieky, kompenzačné pomôcky. Aj zdravotnícke a sociálne zariadenia (nemocnice, domovy dôchodcov, detské domovy, hospice) a združenia (Liga proti rakovine, Šanca pre nechcených) pri svojej činnosti využili finančné prostriedky z Prvej stavebnej sporiteľne. 

Šport a kultúra

Opakovane podporujeme integráciu hendikepovaných osôb do normálneho života a prispievame na dobudovanie športovísk pre telesne postihnutých športovcov. Podporili sme prípravu hendikepovaných športovcov, napríklad aj šachistov  – reprezentantov SR. Z darov predstavenstva PSS sa financovalo vydanie kníh, výstavy fotografií, organizovanie hudobných slávností a koncertov zdravotne a mentálne postihnutých umelcov.

K najvýraznejšie podporeným projektom patrili:

 • projekt Hodina deťom
 • projekt Konto bariéry
 • financovanie Hniezd záchrany (Občianske združenie Šanca pre nechcených)
 • financovanie výchovy a výcviku vodiacich psov (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
 • finančná pomoc na sprístupnenie špecializovanej a efektívnej rehabilitačnej metódy v ADELI Medical Center čo najväčšiemu počtu slovenských pacientov
 • Liga proti rakovine SR
 • finančná pomoc rodinám, ktoré boli v roku 2010 postihnuté ničivými povodňami
 • Národný onkologický ústav Bratislava
 • Slovenský červený kríž Bratislava

Výrazom ocenenia činnosti PSS, a. s., na poli charitatívnom a filantropickom bolo trikrát 1. miesto v rokoch 2006, 2009 a 2014, jedenkrát 2. miesto v roku 2008 a dvakrát 3. miesto v rokoch 2007 a 2010 v rebríčku Top firemný filantrop a jedno 1. miesto, jedno 2. miesto a dve 3. miesta v jednotlivých kategóriách Ceny filantropie. V roku 2013 získala Prvá stavebná sporiteľňa hlavnú cenu v projekte Samospráva a Slovensko bez bariér za trvalú podporu jednotlivcov, jednotlivých skupín a zariadení pre ZPO a projektov prevencie, liečby a rehabilitácie osôb s nádorovým ochorením a zariadení pre opustené deti a sociálne odkázaných.

Žiadosti o podporu posielajte na mailovú adresu humanita@pss.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov pri poskytovaní podpory z fondu na zabezpečenie charitatívnej činnosti PSS, a. s. nájdete v dokumente.
V prípade, že nám spolu so žiadosťou o podporu z fondu na zabezpečenie charitatívnej činnosti PSS a. s. posielate údaje o zdraví, zašlite ich spoločne s vyplneným tlačivom (stiahnuť). Ak žiadate o podporu, ako zástupca žiadateľa, zašlite údaje spoločne s vyplneným tlačivom (stiahnuť).

Grantový fond PSS

Viete ako premeniť zanedbaný vnútroblok na miesto plné života, kde sa môžu stretávať susedia z okolia? Chýba vo vašom okolí funkčné detské ihrisko alebo len pár lavičiek v parku, kde by sa dalo posedieť a oddýchnuť? Získajte na svoj projekt príspevok, ktorý vám pomôže ho zrealizovať. Viac o grantovom fonde.

Najlepšie obnovený bytový dom

Túžba po krajšom a modernejšom bývaní motivuje každý rok ľudí k tomu, aby investovali čas a peniaze do obnovy bytových domov, v ktorých bývajú. Najlepšie projekty obnovy hodnotí každoročne odborná porota v súťaži Najlepšie obnovený bytový dom. Viac o súťaži.