Odoslaním tohto kontaktného formulára udeľujete Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 335 004, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B (ďalej iba „Prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Odoslaním tohto kontaktného formulára súčasne udeľujete Prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej iba „Zákon“) súhlas s využitím Vašich kontaktných údajov na elektronickú komunikáciu s Vami.

Na základe takto udelených súhlasov nadobúdate postavenie dotknutej osoby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej iba „Nariadenie“).

V zmysle Nariadenia Vás Prevádzkovateľ informuje o nasledovných skutočnostiach, týkajúcich sa spracúvania
Vašich osobných údajov a udelených súhlasov

Údaje o prevádzkovateľovi:

Prevádzkovateľ tak, ako je zadefinovaný vyššie.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby Prevádzkovateľa:

e-mailová adresa: osobneudaje@pss.sk

Účely a právne základy spracúvania údajov:

Účel spracúvania Vašich údajov:

 1. Kontaktovanie za účelom oslovovania s ponukou produktov a služieb Prevádzkovateľa.
  Na tento účel Vás Prevádzkovateľ môže kontaktovať a ponúknuť Vám niektorý zo svojich produktov alebo služieb. Nakoľko súčasne udeľujete súhlas s elektronickou komunikáciou, bude Vás Prevádzkovateľ kontaktovať elektronicky prostredníctvom niektorého z Vami uvedených údajov slúžiacich na elektronickú komunikáciu (napr. e-mailom, telefonicky, využitím aplikácie umožňujúcej videohovor a pod.)
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je následne preukazovanie súladu postupu Prevádzkovateľa s Nariadením a Zákonom.

Právny základ spracúvania Vašich údajov:

 1. Právnym základom spracúvania na účel kontaktovania s ponukou produktov a služieb je Vami udelený súhlas.
 2. Právnym základom spracúvania na účel preukazovania súladu postupu Prevádzkovateľa s Nariadením je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má záujem v prípade potreby vedieť preukázať, že Vaše osobné údaje spracúval v súlade s Nariadením, resp. že Vaše údaje použil na elektronickú komunikáciu v súlade so Zákonom, teda, že ste súhlas skutočne poskytli.

Príjemcovia osobných údajov:
 • osoby vykonávajúce pre Prevádzkovateľa činnosť v postavení viazaných finančných agentov
 • spoločnosť ui42 spol. s r. o., so sídlom Sibírska 62, 831 02 Bratislava, IČO: 35 713 003, prostredníctvom ktorej zabezpečuje Prevádzkovateľ správu svojej webovej stránky
Prenos údajov do tretích krajín:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie:

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepoužíva automatizované rozhodovanie, ani profilovanie Vašej osoby.

Doba uchovávania:

Na účel kontaktovania s ponukou produktu sú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu jedného roka od udelenia súhlasu, resp. do momentu odvolaniu súhlasu v prípade, ak k odvolaniu dôjde pred uplynutím lehoty jedného roka.

Na účel preukazovania súladu postupu Prevádzkovateľa s Nariadením sú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu piatich rokov od ukončenia spracúvania na účel ponuky produktov a služieb.

Práva dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom
 • právo na opravu nesprávnych osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • v prípade spracúvania údajov na účel, na ktorý sa údaje spracúvajú na základe udeleného súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom, ktoré bolo realizované pred odvolaním súhlasu. Udelený súhlas je možné najjednoduchšie odvolať elektronicky zaslaním na e-mailovú adresu osobneudaje@pss.sk
 • v prípade spracúvania údajov na účel, na ktorý sa údaje spracúvajú na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu.
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedených práv sa ako dotknutá osoba môžete domáhať za podmienok ustanovených Nariadením.

Na to, aby sme Vám mohli prostredníctvom elektronickej komunikácie ponúkať naše produkty a služby, je Váš súhlas v zmysle platnej legislatívy potrebný. Za predpokladu, že nesúhlasíte s takouto formou komunikácie, je možné Prevádzkovateľa kontaktovať písomne, resp. návštevou ktoréhokoľvek obchodného zastúpenia.