Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov


Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov a zabezpečenie ich ochrany je pre našu spoločnosť veľmi dôležité. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov. V súvislosti s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES by sme Vám preto radi poskytli bližšie informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, a to napríklad na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, po akú dobu ich uchovávame, komu ich poskytujeme, aké sú Vaše práva, ako aj informácie o tom, ako nás, v prípade potreby v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať. Vzhľadom na uvedené sa, prosím, oboznámte s nižšie uvedenými informáciami.

Základné pojmy

GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES;
Osobné údaje Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba
je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné
číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú,
genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
Dotknutá osoba Fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané. Pre účely tejto informácie sa dotknutou osobou rozumie osoba, s ktorou má Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., uzavretý obchod, osoba, s ktorou Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., rokovala o uskutočnení
obchodu, aj keď sa tento obchod neuskutočnil, ako aj zástupca týchto osôb, osoba, s ktorou došlo k ukončeniu
obchodu, ako aj osoba, ktorá poskytuje zabezpečenie;
Spracúvanie Operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie,
poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie,
obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými
prostriedkami;
Prevádzkovateľ Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými
určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov;
Sprostredkovateľ Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje
v mene prevádzkovateľa;
Príjemca Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú
bez ohľadu na to, či je treťou stranou;
Tretia strana Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ,
sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené
spracúvaním osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľ?
Prevádzkovateľom je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 335 004, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B (ďalej len Prevádzkovateľ alebo PSS, a. s.,). V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov v PSS, a. s., a to emailom na osobneudaje@pss.sk, alebo písomne na adrese: PSS, a. s., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, Slovenská republika.
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava, tel. 02/58 55 58 55, www.pss.sk
IČO: 31 335 004, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 479/B

Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na presne vymedzený účel a na právnom základe, ktorým môže byť plnenie zákonnej povinnosti, resp. zmluvy, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo súhlas dotknutej osoby. Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov je určený právnymi predpismi, vyplýva z konkrétneho zmluvného, resp. predzmluvného vzťahu, resp. z udeleného súhlasu.
V prípade neposkytnutia osobných údajov požadovaných právnymi predpismi Prevádzkovateľovi, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah.
V rámci činnosti Prevádzkovateľa môže dochádzať k spracúvaniu Vašich osobných údajov na nasledujúce účely:
I. Identifikácia a overenie identifikácie dotknutých osôb
II. Poskytovanie bankových produktov a služieb
Uvedený účel zahŕňa najmä:
– uzatváranie zmluvných vzťahov, vrátane predzmluvných vzťahov
– správu a kontrolu zmluvných vzťahov
– prijímanie a vybavovanie sťažností
– zdokumentovanie a zabezpečenie činnosti Prevádzkovateľa
III. Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
Uvedený účel zahŕňa najmä:
– správu a vymáhanie pohľadávok
– ochranu a domáhanie sa práv Prevádzkovateľa
IV. Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi
Uvedený účel zahŕňa najmä:
– činnosti súvisiace s plnením úloh a povinností vyplývajúcich Prevádzkovateľovi z platných právnych predpisov (účtovné a daňové
účely, whistleblowing, archivačné povinnosti, legalizácia príjmov z trestnej činnosti a pod.)
V . Marketing
V I. Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme, účely historického a vedeckého výskumu
Právny základ spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje sú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na splnenie si zákonných povinností Prevádzkovateľa, pričom právnym základom spracúvania na vyššie uvedené účely sú najmä nasledujúce právne predpisy:
– zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen neskorších predpisov,
– zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení,
– zákon č. 129/2010 Z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov,
– zákon č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie,
– zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
– zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov),
– zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách,
– zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
– zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom,
– zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii,
– zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
– zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok,
– zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách,
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
V prípade, ak je rozsah osobných údajov určený právnymi predpismi nedostatočný na dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania Vašich osobných údajov, môže Prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje aj na základe týchto právnych základov:
– ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR;
– ak ste vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR;
– ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, vrátane predzmluvných vzťahov, v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. b) GDPR;
– ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle čl. 6 ods. 1
písm. f) GDPR;
– ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov v zmysle čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR
– v zmysle čl. 89 GDPR.
Na účely poskytovania informácií o stavebnom sporení, o ponukách nových produktov alebo o pripravovaných akciách Prevádzkovateľa (marketing), Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
Aké sú Vaše práva?
Poskytnutím osobných údajov Prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má podľa Kapitoly III. GDPR najmä:
– právo na prístup k osobným údajom,
– právo na opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– právo na prenosnosť údajov,
– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania),
– právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
– právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Uvedených práv sa ako dotknutá osoba môžete domáhať za podmienok ustanovených GDPR. Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov v PSS, a. s., uvedených vyššie. Prevádzkovateľ oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vyhovie do maximálnej jemu umožňujúcej technickej miery.
Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a to po dobu stanovenú právnymi predpismi, registratúrnym poriadkom Prevádzkovateľa, resp. po dobu, na ktorú ste súhlas udelili, resp. do doby, kým nedôjde k jeho odvolaniu. Doba uchovávania sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania, resp. právneho základu spracúvania.
Vo všeobecnosti Vaše osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov od jeho ukončenia, vrátane predzmluvných vzťahov, s výnimkou prípadov, kedy právne predpisy ustanovujú osobitnú dobu ich uchovávania. Osobné údaje, zaznamenané nahrávaním hovorov v Call Centre PSS, a. s., sú uchovávané po dobu 5 rokov od ich zaznamenania.
Pokiaľ sa budú osobné údaje spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s čl. 89 ods. 1 GDPR za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb, môžu sa osobné údaje uchovávať dlhšie než je to potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré sa tieto osobné údaje spracúvajú.
Komu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté?
Vaše osobné údaje môžu byť poskytované príjemcom, ktorí sú uvedení v právnych predpisoch, na základe ktorých Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje (napr. Národnej banke Slovenska, Sociálnej poisťovni, súdom, orgánom štátnej správy, orgánom činným v trestnom konaní a pod.)
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v určitých prípadoch aj prostredníctvom Sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov využíva nasledovné skupiny sprostredkovateľov:
– osoby, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej, a ďalšie spolupracujúce subjekty,
napr. subjekt zabezpečujúci centrálnu zmenu osobných údajov (Slovenská pošta, a. s.)
– spoločnosti zabezpečujúce platobné služby a ich monitoring,
– spoločnosti vykonávajúce prieskumy spokojnosti klientov,
– spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,
– spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie,
– spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie a správu pohľadávok,
– spoločnosti zabezpečujúce realizáciu záložného práva prostredníctvom dobrovoľnej dražby,
– spoločnosti zabezpečujúce vývoj a testovanie softvéru, údržbu a podporu IT systémov.
V súvislosti s posudzovaním schopnosti splácať úver, overovaním bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté do registrov: Spoločný register bankových informácií (SRBI) a Nebankový register klientskych informácií (NRKI).
Kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov v SRBI a NRKI sa nachádzajú v prílohe č. 1.
Automatizované rozhodovanie a profilovanie
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súčasnosti nepoužívame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.
Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín
Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov. V prípade, ak by sa v budúcnosti Vaše osobné údaje stali predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov, budeme postupovať v zmysle platných právnych predpisov.
Akékoľvek zmeny týkajúce sa spracúvania Vašich o osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našom webovom sídle, ako aj obchodných zastúpeniach.