Medziúver


Poskytujeme ho len stavebným sporiteľom. Je to úver, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení.

V priebehu trvania medziúveru vám bude stavebná sporiteľňa viesť dva separátne účty:

  • Účet stavebného sporenia k zmluve o stavebnom sporení – na tento účet sa pripisujú predpísané mesačné vklady, mimoriadne vklady a úroky zo stavebného sporenia.
  • Účet medziúveru k zmluve o úvere – na tento účet sa splácajú úroky z požičanej sumy, pretože vo fáze medziúveru nesplácate istinu ale len úroky z medziúveru.

Keď na účte stavebného sporenia splníte všetky podmienky pre poskytnutie stavebného úveru (pridelenie cieľovej sumy), medziúver s nasporenou sumou na účte stavebného sporenia sa automaticky pretransformuje na stavebný úver. Nasporená suma po zohľadnení úrokov a poplatkov sa pri transformácii medziúveru na stavebný úver použije jednorazovo na splatenie časti úveru. Zvyšok úveru bude následne splácaný ako stavebný úver, ktorého výška bude predstavovať rozdiel medzi poskytnutým medziúverom a nasporenou sumou ku dňu pridelenia. Vo fáze stavebného úveru tak budete splácať istinu aj úroky odlišnou úrokovou sadzbou.

Stavebný úver


Je to špecifický typ úveru poskytovaný stavebnými sporiteľňami zo zdrojov fondu stavebného sporenia, ktorý má garantovanú úrokovú sadzbu počas celej doby splácania. Samotnému poskytnutiu stavebného úveru predchádza fáza sporenia, ktoré môže byť zvýhodnené štátnou prémiou.

Na získanie stavebného úveru je potrebné sporiť aspoň 24 mesiacov, nasporiť minimálne 25  % z cieľovej sumy a dosiahnuť stanovené hodnotiace číslo, aktuálne minimálne 64 (splniť podmienky na tzv. pridelenie cieľovej sumy). Po pridelení cieľovej sumy budete splácať čiastku vo výške rozdielu cieľovej a nasporenej sumy ku dňu pridelenia a to pravidelnými splátkami dohodnutými v úverovej zmluve.