23.11.2023

Prvá stavebná sporiteľňa naďalej odmieta zrušenie rodinného stavebného sporenia

V polovici novembra sa uskutočnilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zrušiť koncept rodinného stavebného sporenia, ktorý poslanci NR SR schválili len pred niekoľkými mesiacmi. Prvá stavebná sporiteľňa má naďalej vážne výhrady k tomuto návrhu a upozorňuje na zmarené investície, neželaný precedens do budúcnosti ale aj negatívne dopady na spotrebiteľov a celú ekonomiku.

Prvá stavebná sporiteľňa oceňuje krok ministerstva financií, ktoré sa stretlo s pripomienkujúcimi subjektami a viedlo otvorenú a priamu diskusiu o budúcnosti systému stavebného sporenia na Slovensku. PSS rovnako oceňuje, že s ministerstvom financií našla zhodu v téme významu stavebného sporenia v čase rastúcich úrokových sadzieb a nízkej dostupnosti bývania. Spoločnosť takisto vníma argumenty, ktoré rezort financií použil pri obhajovaní návrhu zrušiť rodinné stavebné sporenie a vie sa stotožniť s tými pripomienkami, ktoré poukazovali na príliš úzku definíciu domácnosti. PSS je pripravená kedykoľvek diskutovať a  spoločne hľadať návrh riešenia, ktorý stavebné sporenie vylepší a zefektívni. Na druhej strane, PSS zotrváva v názore, že systém stavebného sporenia potrebuje stabilitu a predvídateľnosť. Považuje teda za nesprávne, že menej ako dva mesiace pred plánovaným vznikom inštitútu rodinného stavebného sporenia na základe prijatého zákona žiadna zo zainteresovaných strán stále nevie, čo môže očakávať.

Výdavky na rodinné stavebné sporenie sú v kontexte veľkosti štátneho rozpočtu zanedbateľné, naopak jeho prínosy budú pozitívne vplývať na ekonomiku štátu a bude pomáhať zlepšovať bývanie tým ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Samotné zavedenie podpory rodín s deťmi prostredníctvom tzv. rodinného stavebného sporenia nemá žiaden vplyv na budúcoročný štátny rozpočet, teda rozpočet v roku 2024. Štátna prémia za zmluvy uzatvorené po 1.1. 2024 sa totiž bude prvýkrát pripisovať až v roku 2025. Podľa odhadov PSS by však aj v roku 2025 zvýšenie nákladov na štátnu prémiu spôsobené vplyvom rodinného stavebného sporenia  malo predstavovať len nižšie stovky tisíc eur.

Prvá stavebná sporiteľňa pripomína, že štátna prémia je finančne efektívny nástroj, ktorý vie rodinám pomôcť v zabezpečení ich bytových potrieb. Zlepšenie dostupnosti štátnej prémie v podobne rodinného stavebného sporenia má zanedbateľné nároky na štátnu kasu v porovnaní s hodnotou, ktorú vytvorí pre mladé rodiny s deťmi, jednu z najzraniteľnejších skupín z hľadiska dostupnosti bývania. Zvýšenie príjmového limitu pre rodiny taktiež podľa spoločnosti odzrkadľuje nízku dostupnosť bývania aj medzi skupinami, ktoré nutne nemajú podpriemerný príjem, a to najmä v krajských mestách.

Zákon o stavebnom sporení bol tento rok menený už dvakrát. Táto zmena by tak už bola treťou v priebehu roku a zrušila by sa celá predošlá novela. Prvá stavebná sporiteľňa v tejto súvislosti poukazuje na programové vyhlásenie vlády, ktoré obsahuje záväzok k stabilnému a predvídateľnému podnikateľskému prostrediu. Absencia takéhoto prostredia sťažuje firmám možnosť pripravovať sa na zmeny zákonov. Príprava na zmenu legislatívy totiž zahŕňa aj investície nemalých zdrojov, či už ľudských alebo finančných. Spoločnosť už teraz investovala množstvo prostriedkov do analýzy podmienok, prípravy produktovej ponuky, úpravy informačných systémov, a to v oprávnenej domnienke, že schválený zákon vstúpi do platnosti.

Stavebné sporenie predstavuje podľa PSS dôležitý prvok osobných aj rodinných financií, ktorý vie výrazne napomôcť uspokojeniu bytových potrieb jednotlivcov a rodín a zároveň ich učí pravidelnému sporeniu a vedie k finančnej gramotnosti. Sporenie dokáže spotrebiteľom významne napomôcť vybudovať si v priebehu rokov potrebný kapitál, ktorý môžu v kombinácii s ďalšími zdrojmi použiť na financovanie nového alebo rekonštrukcie starého bytu či domu. V časoch vysokých cien nehnuteľností, rastúcich úrokov a menej dostupných hypoték tak zohráva veľmi významnú úlohu. Zavedenie rodinného stavebného sporenia ho robí ešte dostupnejším pre ďalšie generácie potenciálnych stavebných sporiteľov. V neposlednom rade, stavebné sporenie nepomáha len jednotlivcom a rodinám samotným, ale aj širším cieľom EÚ v oblasti zelenej transformácie a prechodu k udržateľným budovám – či už výstavbou nových energeticky efektívnejších alebo rekonštrukciou starých. PSS tiež upozorňuje na to, že pozitívne efekty zavedenia rodinného stavebného sporenia by sa mohli preliať naprieč celou ekonomikou a ešte zvýšiť pridanú hodnotu, ktorú systém stavebného sporenia už prináša – má napríklad pozitívny vplyv na sektory stavebníctva, energetiky, financií ale aj sociálnu oblasť.