Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Všetko o PSS

 • Obchodné meno: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 • Právna forma: akciová spoločnosť
 • Sídlo: Bajkalská 30, 829 48 Bratislava
 • IČO: 31335004
 • Dátum zápisu do obchodného registra: 15. 10. 1992
 • Bankové spojenie: 0954638777 / 5900
 • Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava I., odd. Sa,vložka č. 479 / B
 • Telefón: 02 / 58 55 58 55
 • web: www.pss.sk

Vznik spoločnosti

Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s., založili tri renomované európske bankové domy: Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú. - v súčasnosti pôsobí pod názvom Slovenská sporiteľňa, a. s. , nemecká Bausparkasse Schwäbisch Hall AG a rakúska Raiffeisen Bausparkassen Managementservice und Beteiligungsges.m.b.H. - v súčasnosti pôsobí pod názvom Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.

Vďaka nim sa do strednej a východnej Európy dostalo stavebné sporenie, ktoré sa tu zakrátko udomácnilo. Dokázalo tak, že je jedným z najefektívnejších nástrojov financovania bytovej výstavby nielen vo vyspelých západoeurópskych ekonomikách. Prvým oficiálnym dňom, počas ktorého začala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vykonávať svoju činnosť, bol 16. november 1992. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., bola prvou špecializovanou bankou tohto druhu v strednej a východnej Európe.

Činnosť Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

Poskytuje výhodné sporenie so štátnou prémiou a úrokmi. Exkluzívnou ponukou je špeciálne sporenie pre deti s extra istotou.

Popri výhodnom zhodnocovaní finančných prostriedkov ponúka aj niekoľko typov úverov na financovanie bývania, napr. výhodný stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou od 2,9 %, ktorý je možné až do výšky 50 000 € získať bez skúmania príjmu a bez záložného objektu.

Na rýchle financovanie bývania je určená široká ponuka medziúverov, aj bez počiatočného vkladu či predchádzajúceho sporenia. Na financovanie opráv a rekonštrukciu bytových domov slúži špeciálny program určený pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá a iných správcov bytových objektov.

Súčasní akcionári Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. :

Bausparkasse Schwäbisch Hall AG., Spolková republika Nemecko s 32,5 % podielom na základnom imaní spoločnosti,

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH.,Wien, Rakúska republika s 32,5 % podielom na základnom imaní spoločnosti,

Erste Group Bank AG, Wien, Rakúska republika s 25,02 % podielom na základnom imaní spoločnosti,

Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava, Slovenská republika s 9,98 % podielom na základnom imaní spoločnosti,

 • Stavebná sporiteľňa Bausparkasse Schwäbisch Hall AG  už 76 rokov úspešne podniká na trhu stavebného sporenia. Základ jej výnimočného postavenia sa odvíja od faktu, že približne spolu s 1600 družstevnými bankami a 3 000 pracovníkmi odbytovej siete sa usiluje dostať čo najbližšie ku klientom a ponúka im na mieru šité, ucelené programy na zabezpečenie vlastnej budúcnosti, vybudovanie bývania a zhodnotenie majetku, ktoré svojou komplexnosťou presahujú ponuku samotného stavebného sporenia.
 • Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH., je súčasťou rakúskej finančnej skupiny Raiffeisen.
 • Erste Group Bank AG je jeden z najväčších európskych poskytovateľov finančných služieb a vedúca retailová banka v strednej Európe. Počtom klientov je na prvom mieste v oblasti poskytovania finančných služieb v strednej Európe a na druhom mieste podľa objemu aktív. Erste Group Bank a jej partneri majú silnú trhovú pozíciu v ponuke produktov retailového bankovníctva, vo financovaní nehnuteľností, v obchode s privátnymi klientmi a vo finančných službách pre malé a stredné podniky.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s., bola v čase zakladania Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., najvýznamnejšou finančnou inštitúciou na Slovensku a súčasne bankou s dlhoročnou tradíciou a prestížou.V súčasnosti patrí k najvýznamnejším peňažným inštitúciám na Slovensku, s najdlhšou tradíciou v oblasti sporenia, najhustejšou sieťou pobočiek a filiálok a širokým spektrom ponúkaných služieb.

Riadenie spoločnosti

Podľa platných právnych predpisov a prijatých stanov sú orgánmi Prvej stavebnej sporiteľňe, a. s.:

 • predstavenstvo
 • dozorná rada
 • valné zhromaždenie

Predstavenstvo je trojčlenné, pričom každý z akcionárov menuje jedného jeho člena:

Ing. Imrich Béreš
predseda predstavenstva
bankový riaditeľ pre rezort A

Mag. David Marwan
člen predstavenstva
bankový riaditeľ pre rezort B

Ing. Erich Feix
člen predstavenstva
bankový riaditeľ pre rezort C

V rezorte A priamo riadi:

 • riaditeľa úseku právo a bezpečnosť
 • riaditeľa úseku starostlivosť o klientov
 • riaditeľa úseku personálne riadenie
 • riaditeľa úseku riadenia stratégie a projektov
 • vedúceho samostatného odboru komunikácia
 • vedúceho samostatného odboru kancelária predstavenstva

V rezorte B priamo riadi:

 • riaditeľa úseku informačné technológie
 • riaditeľa ekonomického úseku
 • riaditeľa úseku plánovanie, podnikový controlling a controlling rizík
 • riaditeľa úseku všeobecný servis

V rezorte C priamo riadi:

 • riaditeľa úseku marketing
 • riaditeľa úseku odbyt
 • vedúceho samostatného odboru treasury
 • vedúceho samostatného odboru business analýzy a riadenia business architektúry odbytových kanálov

Hospodárske výsledky banky

Informácie uverejňované pre klientov na základe Opatrenia č. 16/2014 Národnej banky Slovenska (v znení Opatrenia č. 13/2015) o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky.

Informácie zverejňované štvrťročne (k 30.09.2018)

Pre správne zobrazenie PDF dokumentov potrebujete mať nainštalovaný voľne dostupný program Adobe Reader. 

Hospodárske výsledky banky za minulé obdobia

Individuálne a konsolidované účtovné závierky Konsolidované účtovné závierky
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2018 Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2009
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2018 Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2008
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2017 Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2008
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2017  
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2017  
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2017  
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2016  
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2016  
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2016  
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2016  
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2015  
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2015  
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2015  
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2015  
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2014  
Individuálna účtovná závierka k 30.09.2014  
Individuálna účtovná závierka k 30.06.2014  
Individuálna účtovná závierka k 31.03.2014  
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2013  
Individuálna účtovná závierka k 30. 9. 2013  
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 30. 6. 2013  
Individuálna účtovná závierka k 31. 3. 2013  
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2012  
Individuálna účtovná závierka k 30. 9. 2012  
Individuálna účtovná závierka k 30. 6. 2012  
Individuálna účtovná závierka k 31. 3. 2012  
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2011  
Individuálna účtovná závierka k 30. 9. 2011  
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 30. 6. 2011  
Individuálna účtovná závierka k 31. 3. 2011  
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 31. 12. 2010  
Individuálna účtovná závierka k 30. 9. 2010  
Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka k 30. 6. 2010  
Individuálna účtovná závierka k 31. 3. 2010  
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2009  
Individuálna účtovná závierka k 30. 9. 2009  
Individuálna účtovná závierka k 30. 6. 2009  
Individuálna účtovná závierka k 31. 3. 2009  
Individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2008  
Individuálna účtovná závierka k 30. 9. 2008  
Individuálna účtovná závierka k 30. 6. 2008  
Individuálna účtovná závierka k 31. 3. 2008  

Prvá stavebná sporiteľňa (od r. 1992):

 • uspokojila už viac ako 2,5 milióna klientov,
 • uzatvorila s nimi 4,5 milióna zmlúv o stavebnom sporení,
 • klientom poskytla takmer 600-tisíc úverov na financovanie bývania,
 • na bývanie poskytla celkovo viac ako 10 miliárd €.

PSS, a. s., si dlhodobo udržiava 73 % podiel na trhu stavebného sporenia.

Zaujímavosti:

 • každé dve a pol minúty si u nás klienti uzatvoria novú zmluvu o stavebnom sporení,
 • denne poskytneme na bývanie v priemere 1 milión €,
 • takmer polovica obyvateľov Slovenska je alebo bola naším klientom,
 • denne poskytneme takmer 70 úverov na financovanie bývania,
 • každý siedmy bytový dom na Slovensku je obnovený z prostriedkov PSS, a. s.,
 • deti, ktorých rodičia využívajú sporenie Junior extra, by naplnili 6 500 školských tried.

Výročné správy

2017 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 3,24 MB) 
2016 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 5,45 MB) 
2015 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 4,71 MB) 
2014 - Výročná správa PSS, a. s.  (formát PDF, veľkosť 4,41 MB) 
2014 - Výročná správa PSS, a. s. v nemeckom jazyku  (formát PDF, veľkosť 4,62 MB)   
2013 - Výročná správa PSS, a. s.  (formát PDF, veľkosť 18,66 MB)  
2013 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku (formát PDF, veľkosť 19,07 MB)  
2012 - Výročná správa PSS, a. s.  (formát PDF, veľkosť 18,66 MB) 
2012 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku  (formát PDF, veľkosť 17,50 MB) 
2011 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 8,41 MB)
2011 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku (formát PDF, veľkosť 9,27 MB)
2010 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 2,63 MB) 
2010 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku  (formát PDF, veľkosť 2,72 MB)  
2009 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 3,15 MB) 
2008 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 1,29 MB)  
2008 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku (formát PDF, veľkosť 1,26 MB) 
2007 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 17,9 MB)
2007 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku (formát PDF, veľkosť 1,89 MB)
2006 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 900 kB)
2006 - Výročná správa PSS, a. s., v nemeckom jazyku (formát PDF, veľkosť 900 kB)
2005 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 1,5 MB)
2004 - Konsolidovaná výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 1,1 MB)
2004 - Výročná správa PSS, a. s. (formát PDF, veľkosť 720 kB)
2003 - Výročná správa kompletná (formát PDF, veľkosť 2,9 MB)
2002 - Výročná správa kompletná (formát PDF, veľkosť 2 MB)

 

Humanitárny program

Vynikajúce výsledky, ktoré PSS, a. s., dosahuje, sú nielen potvrdením správnosti jej zámerov, cieľov a jednotlivých aktivít. Zároveň jej umožňujú realizovať sa aj na poli filantropickom a vracať časť svojho ekonomického úspechu spoločnosti – tak, ako je to vo vyspelých krajinách a vyspelých ekonomikách už celkom prirodzené.

Počas existencie Prvej stavebnej sporiteľne sme podporili charitatívne a iné projekty celkovou sumou vyše 6 miliónov €.

Pomoc pre osirelé deti

 • Medzi najdlhšie nami podporovaný projekt patrí program pomoci pre osirelé deti, extra istota, ktorá je spojená so špeciálnym stavebným sporením pre deti. Doteraz bolo na zmluvy osirelých detí z PSS poukázaných takmer 750-tisíc eur. Každoročne novoosirelým deťom klientov vyplácame vianočný bonus, doteraz celkovo vo výške vyše 70-tisíc eur.

Bývanie, veda

 • Z prostriedkov našich fondov na rozvoj bytového hospodárstva SR sme podporili približne 150 projektov v celkovej hodnote takmer 1,4 mil. eur, napr. projekt Partnerstvo pre dedičstvo, vydanie množstva vysokoškolských učebníc a odborných publikácií, organizovanie vedeckých konferencií a projekty zamerané na kvalitu správy a obnovy bytového fondu.

Zdravie

 • Veľká časť finančných prostriedkov smeruje tiež do podpory prevencie a zníženia následkov ťažkých chorôb a úrazov. Mnohí naši občania si vďaka jej pomoci mohli zaplatiť rehabilitačno-liečebné pobyty, kúpiť kvalitnejšie lieky, kompenzačné pomôcky. Aj zdravotnícke a sociálne zariadenia (nemocnice, domovy dôchodcov, detské domovy, hospice) a združenia (Liga proti rakovine, Šanca pre nechcených) pri svojej činnosti využili finančné prostriedky z PSS, a. s.

Šport a kultúra

 • Opakovane podporujeme integráciu hendikepovaných osôb do normálneho života a prispievame na dobudovanie športovísk pre telesne postihnutých športovcov. Podporili sme prípravu hendikepovaných športovcov, napríklad aj šachistov  – reprezentantov SR. Z darov predstavenstva PSS, a. s., sa financovalo vydanie kníh, výstavy fotografií, organizovanie hudobných slávností a koncertov zdravotne a mentálne postihnutých umelcov.

K najvýraznejšie podporeným patrili:

 • projekt Hodina deťom,
 • projekt Konto bariéry,
 • financovanie Hniezd záchrany (Občianske združenie Šanca pre nechcených),
 • financovanie výchovy a výcviku vodiacich psov (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska),
 • finančná pomoc na sprístupnenie špecializovanej a efektívnej rehabilitačnej metódy v ADELI Medical Center čo najväčšiemu počtu slovenských pacientov,
 • Liga proti rakovine SR,
 • finančná pomoc rodinám, ktoré boli v roku 2010 postihnuté ničivými povodňami,
 • Národný onkologický ústav Bratislava,
 • Slovenský červený kríž Bratislava.

Výrazom ocenenia činnosti PSS, a. s., na poli charitatívnom a filantropickom bolo trikrát 1. miesto v rokoch 2006, 2009 a 2014, jedenkrát 2. miesto v roku 2008 a dvakrát 3. miesto v rokoch 2007 a 2010 v rebríčku Top firemný filantrop a jedno 1. miesto, jedno 2. miesto a dve 3. miesta v jednotlivých kategóriách Ceny filantropie. V roku 2013 získala Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., hlavnú cenu v projekte Samospráva a Slovensko bez bariér za trvalú podporu jednotlivcov, jednotlivých skupín a zariadení pre ZPO a projektov prevencie, liečby a rehabilitácie osôb s nádorovým ochorením a zariadení pre opustené deti a sociálne odkázaných.PSS, a. s., sa riadi pravidlami spracúvania osobných údajov. Súvisiace informácie