Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa 


Menu

Lišiacke trendy v bývaní

Vyhlásenie súťaže Stavba roka 2015

 

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a  skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s  r. o.

v y h l a s u j ú

21. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2015.

 

 • Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a  stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy.
 • Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie, obnovy - realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajinu registrácie právnických osôb ich realizácie, autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, ako aj stavebníkov.

  • Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v prvých mesiacoch r. 2016 v Bratislave v spolupráci s RTVS. Súčasťou tohto podujatia je aj vernisáž putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2015.
  • Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2014 do 30. novembra 2015.
  • Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník (investor) či developer, stavebný dozor, ak stavebné dielo zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.
  • Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 30. november 2015.
  • Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 20. december 2015.

  Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2015 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže:

  ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA - ABF SLOVAKIA

  Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2

  Slovenská republika

  T: ++421 903 246 628, ++421 917 490 401, e-mail: mail@stavbaroka.eu, mail@abfslovakia.sk

  www.stavbaroka.eu, www.abfslovakia.sk

 Pre zlepšenie našich služieb používame na našich stránkach cookies. Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s ich využitím.

Čo sú cookies