Zatepľovanie krok za krokom

Ročná spotreba tepla potrebného na vykúrenie rodinného domu môže predstavovať až 75 % z celkovej spotreby energie. Zateplením fasády je možné tieto výdavky znížiť. Finančná úspora však nie je jediný dôvod, prečo je dobré vedieť, ako by malo kvalitné zateplenie vyzerať.

Od januára 2016 sú požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavieb prísnejšie. Podľa novej legislatívy musia rodinné domy spĺňať parametre ultranízkoenergetickej výstavby. Znamená to, že spotreba energie na vykurovanie musí byť nižšia než 40,7 kWh/m2 za rok. Tí, ktorí v súčasnosti plánujú stavať alebo zatepľovať, musia k žiadosti o stavebné povolenie priložiť projektovú dokumentáciu, ktorá zodpovedá aktuálnej legislatíve. Nové pravidlá sa však netýkajú iba novostavieb. Platia aj pri obnove starších domov.

Čo to presne znamená?

Podľa nových pravidiel musí obvodová stena budovy dosahovať hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U = 0,22 W/(m2 . K). Predchádzajúca hodnota U bola 0,32 W/(m2 . K). Aby bolo možné takýto efekt dosiahnuť, je potrebné použiť väčšiu hrúbku tepelnej izolácie. Pri výstavbe energeticky pasívnych domov sa musia zapojiť aj moderné technológie – vzduchotesný obal bez tepelných mostov, nútené vetranie s rekuperáciou a presne dimenzované okná. Samozrejme, potrebná hrúbka tepelnej izolácie sa určuje individuálne. Závisí od typu a vlastností konštrukcie. Na ilustráciu je však možné uviesť, že kým do roku 2015 by na zateplenie muriva z dierovanej tehly s hrúbkou 375 mm postačovala tepelná izolácia s hodnotou tepelnej vodivosti λ = 0,041 W/(m . K) a hrúbkou 8 cm, od tohto roku je potrebných 12 cm rovnakej tepelnej izolácie.

Zatepľovací systém ETICS

Pri zatepľovaní je vhodné vybrať dodávateľa, ktorý zatepľovací systém ponúka ako celok. Výrobcom určená skladba materiálov a prvkov, ktoré po zabudovaní poskytujú obvodovým stenám tepelnú ochranu a ochranu pred deštrukčným pôsobením poveternostných vplyvov, sa nazýva kontaktný zatepľovací systém (resp. ETICS – External Thermal Insulation Composite System). Jeho hlavnou zložkou je tepelnoizolačný materiál (izolant). Ten sa kontaktne nalepí alebo ukotví k obvodovej stene. Jeho povrch chráni výstužné (armovacie) súvrstvie a finálna povrchová úprava. Všetky vrstvy systému sa pritom aplikujú kontaktne, priamo jedna na druhú, bez vzduchových medzier.

Výber systému

Komponenty z rôznych systémov by sa nemali kombinovať. Mohla by sa tak stratiť kvalita, ktorú výrobca garantuje, a mohla by vzniknúť finančná strata na množstve energie, ktorú by sme v opačnom prípade ušetrili. Každý zatepľovací systém treba chápať ako celok. Jeho jednotlivé komponenty sú zosúladené a pri aplikácii je potrebné dodržiavať postup, ktorý určil výrobca. Pri výbere ETICS treba dbať na to, aby bol certifikovaný. Na trhu je dostupné množstvo systémov od rôznych výrobcov, či už z minerálnej vlny, alebo polystyrénu. Hoci skladby a postupy montáže sú často veľmi podobné, vlastnosti jednotlivých materiálov sa líšia. Najvýraznejší rozdiel je v použitom izolante. Práve z neho vyplývajú aj odlišnosti v kotvení, stierkovaní či armovaní.

Skontrolujte si odborníkov

1. Fasádne dosky
Na zateplenie fasády je možné použiť fasádne dosky z minerálnej vlny, ktoré majú povrchovú úpravu na jednej (SMARTwall N C1) alebo oboch stranách (SMARTwall N C2). Zatepľovanie nimi je jednoduchšie a ušetrí čas.


2. Montáž soklového profilu
Na podklad sa osadí soklový profil v presne určenej horizontálnej polohe a požadovanej výške. Následne sa pripevní pomocou vhodných skrutiek (tzv. vrutov) a rozperných kotiev (tzv. hmoždiniek) v počte 3 hmoždinky na meter dĺžky.

 

3. Penetrácia povrchu izolantu
Pred aplikáciou lepiaceho materiálu je potrebné skontrolovať, či dosky z minerálnej vlny majú dostatočne suchý povrch a nie sú mechanicky poškodené. Pred samotným nanášaním lepidla sa musí povrch izolantu penetrovať tenkou vrstvou lepiacej hmoty. Dosku SMARTwall N C2 (s obojstranným silikátovým nástrekom) nie je nutné penetrovať lepidlom, silikát totiž zvyšuje priľnavosť lepidla. Znamená to úsporu času i lepiacej hmoty.


4. Aplikácia hlavnej vrstvy lepidla
Lepidlo sa nanáša po celom okraji dosky v tzv. okrajovej húsenici a na terčíky v strednej časti dosky (bodovo). Po zatlačení na stenu musí lepidlo pokrývať minimálne 40 % povrchu dosky. Pri SMARTwall N C2 doske s upraveným povrchom sa lepidlo jednoducho nanáša a dobre drží aj bez predchádzajúcej penetrácie, pretože tenký film zvyšuje priľnavosť lepidla k povrchu dosky a zároveň znižuje prípadnú prašnosť.


5. Lepenie dosky na stenu
Po nanesení lepidla sa dosky ukladajú na stenu. Začína sa od soklového profilu. Dosky sa miernym tlakom naprávajú, aby boli horizontálne, vertikálne aj plošne vyrovnané.


6. Technologická prestávka (min. 24 hodín)
Dĺžka technologickej prestávky potrebnej na stvrdnutie lepidla závisí od poveternostných vplyvov a orientácie zatepľovanej steny na konkrétnu svetovú stranu. Realizačná firma prestávku zväčša využíva na zatepľovanie ďalšej steny.


7. Vŕtanie otvorov na rozperné kotvy
Pri aplikácii rozperných kotiev TFIX-8ST je nutné vyvŕtať otvory na kotvy vo vzdialenosti asi 120 mm od okraja dosky. Otvor na kotvy sa musí vždy prispôsobiť požadovanej dĺžke kotiev. Je dôležité nastaviť presnú hĺbku vŕtania v závislosti od podkladu zatepľovanej steny. Os vŕtania musí byť vedená kolmo na zatepľovanú stenu. V prípade izolácie SMARTwall N C1/C2 musia byť otvory na kotvy vždy v ploche izolantu, neodporúča sa kotvy aplikovať do miest, kde sa dosky spájajú – takto umiestnená kotva má zníženú nosnosť.


8. Aplikácia rozperných kotiev
Je nevyhnutné používať skrutkovacie rozperné kotvy TFIX-8ST, ktorých dĺžka zodpovedá hrúbke izolačného materiálu a predpísanej kotevnej hĺbke pri danom type murovacieho materiálu. Rozperné kotvy treba po stvrdnutí lepiaceho materiálu kotviť kolmo do nosnej steny. Celý postup a schému kotvenia vrátane typu a minimálnej dĺžky rozpernej kotvy sa nachádza v návode na lepenie a kotvenie.


9. Aplikácia stierkovacieho lepidla
Základná armovacia vrstva sa nanáša zubovým hladidlom s rozmerom zuba 8 mm alebo 10 mm.


10. Vtlačenie výstužnej sklotextilnej mriežky
Výstužná mriežka sa vtláča do lepiacej hmoty nanesenej zubovým hladidlom. 

 

11. Vyhladenie stierkovacej vrstvy
Základná stierkovacia vrstva sa nakoniec vyhladí hladkým hladidlom tak, aby vznikla dokonale rovná plocha bez viditeľnej mriežkovej štruktúry. Minimálna hrúbka výstužnej vrstvy by mala byť 3 mm.
 

12. Aplikácia finálnej povrchovej úpravy

Po dostatočnom stvrdnutí základnej armovacej vrstvy sa na povrch nanesie príslušný penetračný prípravok a po jeho vyzretí sa aplikuje finálna povrchová úprava – stierka.

 

  • 23.09.2016
  • Text: Magdaléna Lukáčová/ v spolupráci s Knauf Insulation
  • Foto: Knauf Insulation, isifa/Shutterstock