Zelená pre zelené energie

Tradičné fosílne zdroje ako uhlie, ropa alebo zemný plyn sa postupne vyčerpávajú. Náklady na ich ťažbu a prepravu neustále stúpajú a výroba energie z nich neúmerne zaťažuje životné prostredie.

Aj preto sa čoraz viac presadzuje výroba energie z alternatívnych zdrojov. Tento trend sa dotýka aj nášho bývania. Alternatívne zdroje energie sa niekedy označujú ako obnoviteľné. Kým bude existovať príroda v súčasnej podobe, tieto zdroje budú prakticky nevyčerpateľné. A keďže proces získavania energie z týchto zdrojov je voči prírode šetrný, niekedy sa tieto energie pomenúvajú aj ako „zelené“. Medzi alternatívne zdroje energie využiteľné v domácnosti patrí slnečná energia, biomasa, veterná energia a teplo zo vzduchu, zeme a vody.

Slnečná energia

Na aktívne zužitkovanie slnečných lúčov slúžia dva systémy. Fotovoltické články, ktoré premieňajú slnečné žiarenie na elektrickú energiu, a solárne kolektory, ktoré transformujú slnečné žiarenie na tepelnú energiu slúžiacu na prípravu teplej vody.

Ako funguje fotovoltika

Fotovoltické panely, ktoré premieňajú slnečné žiarenie na elektrinu, sú v súčasnosti čoraz populárnejšie. Inštalácia malých domácich zariadení na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW je pomerne jednoduchá. Využívanie fotovoltických panelov je lákavé – znižujú sa náklady na elektrickú energiu, údržba a prevádzka panelov je nenáročná a na inštaláciu týchto zariadení je navyše možné získať dotáciu od štátu. Aby však bola solárna energia využitá čo najefektívnejšie, je dôležité poznať spotrebu domácnosti a tomu prispôsobiť aj výrobu  energie.

Slnečné kolektory

V rodinných a bytových domoch sa slnečné kolektory inštalujú zvyčajne na strechu. Ideálna je orientácia na juh až juhozápad, so sklonom 30 – 50°. Veľkosť plochy kolektorov sa odvíja od toho, či majú slúžiť na ohrev vody alebo majú pomáhať i pri vykurovaní priestoru. Aby kolektory optimálne fungovali, pred inštaláciou je potrebné vopred zanalyzovať spotrebu vody. Štvorčlenná domácnosť zväčša potrebuje na ohrev vody približne 6 m2 kolektorov. Solárne kolektory pracujú spoľahlivo aj pri mínusových teplotách a pri difúznom žiarení. Pri vhodnom dimenzovaní pokryjú 40 – 60 % ročnej potreby ohrevu teplej vody. Pri vykurovaní dobre izolovaného objektu môžu prispieť 15 – 30 % potrebnej energie. Využívajú sa predovšetkým v prechodných obdobiach a vždy ich treba kombinovať s hlavným zdrojom tepla, ktorým môže byť kotol na elektrinu, plyn či biomasu.

 

Efektívne spaľovanie biomasy

Biomasa môže mať podobu peliet, brikiet, štiepky alebo klasického kusového dreva. Pri kusovom dreve sa už bežne využívajú tzv. splyňovacie kotly, v ktorých dochádza k spaľovaniu dreva bez prebytku vzduchu a následne sa spaľuje vytvorený drevoplyn. To má zásadný vplyv na lepšiu využiteľnosť paliva. Vďaka vysokej účinnosti a veľkosti spaľovacej komory stačí prikladať palivo dvakrát až trikrát denne. Kotly na pelety sú o niečo drahšie, ale účinnejšie. Pre všetky kotly platí, že ak sa má dosiahnuť sľubovaný výkon a návratnosť investície má byť rýchla, treba v nich kúriť iba surovinou, na ktorú sú skonštruované. Podstatné je tiež, aká je cena paliva a či sa jeho dodávateľ nachádza v blízkosti bydliska.

Trochu matematiky

  • V starších typoch roštových kotlov na spaľovanie tuhých palív sa účinnosť pohybuje medzi 65 a 70 %.
  • Účinnosť moderných kotlov na spaľovanie drevných peliet je viac ako 90 %.
  • Kotly na splyňovanie dreva majú účinnosť viac ako 85 %.

 

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá zužitkúvajú dostupné teplo zo vzduchu, pôdy alebo vody tak, že ho odovzdávajú tepelnej sústave (napríklad radiátorom, podlahovému vykurovaniu a i.). Ide o veľmi progresívny, efektívny a čoraz populárnejší spôsob získavania tepla, ktorý sa uplatňuje najmä v rodinných domoch. Pri použití iba 1 kWh elektriny totiž možno získať dvoj- až päťnásobok energie na vykurovanie, ohrev teplej vody alebo chladenie. Obstarávacie ceny tepelných čerpadiel sú v porovnaní s už spomínanými výhrevnými systémami vyššie, no vhodne zvolená technológia a odborná inštalácia tepelného čerpadla môže investíciu vrátiť. Pri náhrade vykurovania elektrinou to môže byť už do piatich rokov. Bežne dosahované úspory financií pri použití tepelného čerpadla v zateplenom dome sa pohybujú medzi 15 a 60 %. Na trhu je viacero druhov tepelných čerpadiel. Odlišujú sa najmä tým, aký je primárny zdroj tepla, a tiež dosahovanou výstupnou teplotou. Najobľúbenejšie a najlacnejšie je čerpadlo typu vzduch – voda. Pri tomto type čerpadla sú náklady na inštaláciu pomerne nízke a nie je potrebný ani veľký pozemok či zdroj vody.

Kedy uvažovať o alternatívnych zdrojoch

O využití alternatívnych zdrojov (napríklad tepelného čerpadla) sa oplatí uvažovať, ak ste už vymenili okná a zateplili dom. Slnečné kolektory môžu pomôcť, ak vás v dome žije viac a máte vyššiu spotrebu teplej vody. Ak máte možnosť získať výhodne drevo či štiepku na vykurovanie, na výber sú rôzne kotly na biomasu. Pokiaľ uvažujete o vlastnej výrobe zelenej energie, vždy by ste mali položiť otázku, či ju dokážete využiť. Ideálne je, ak napríklad máte alebo plánujete klimatizáciu.  

Nie ste na to sami

Kúpa a namontovanie systémov, ktoré využívajú na výrobu energie alternatívne zdroje, nie je lacná záležitosť. Návratnosť vstupných investícií je dlhodobá. V snahe prekonať tieto bariéry poskytuje štát domácnostiam príspevky na financovanie kúpy a inštaláciu fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel či kotlov na biomasu. V rámci programu Zelená domácnostiam sa môže každý záujemca informovať o možnostiach získania podpory vrátane maximálnej výšky príspevku súvisiacej s konkrétnym druhom zariadenia a jeho nainštalovaným výkonom. Celkovo je z európskych a štátnych zdrojov na podporu tzv. zelenej energie vyčlenených 115 mil. €. Nové vykurovacie systémy môžete financovať aj výhodnými úvermi bez založenia nehnuteľnosti od Prvej stavebnej sporiteľne.

  • 03.08.2016
  • Text: Oldřiška Luptáková/ v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou
  • Foto: isifa/Shutterstock, IVT, SIEA

Poradňa

Obnoviteľné zdroje energií

Zapojil som sa do programu na podporu inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Ktoré z týchto zariadení môžem financovať zo stavebného sporenia?